Ystäväpiiri- ja Omahoitovalmennus-toiminta

– Vähennämme iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä ja edistämme hyvinvointia

Ystäväpiiri-toiminnan taustaa

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke (2002-2006) 

Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan ja Ystäväpiiri-ohjaajakouluksen taustalla on Vanhustyön keskusliiton Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke, jota toteutettiin vuosina 2002–2006. Hankkeessa tutkittiin suomalaisten iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä, sen yleisyyttä ja syitä sekä yksinäisyyden kokemuksen lievittymistä ryhmätoiminnan avulla. Hankkeen tutkimusjohtajana toimi professori Kaisu Pitkälä.

Tulosten perusteella toiminta:

  • Paransi yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten psyykkistä hyvinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä
  • Vähensi merkittävästi sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä sekä niiden kustannuksia verrattuna kontrolliryhmään
  • Aktivoi yksinäisyydestä kärsiviä ikäihmisiä sosiaalisesti
Psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus, raportti 11
9 MB, päivitetty 5.1.2016

 
Lisätietoa esim.

Pitkälä H, Routasalo P, Kautiainen H, Tilvis RS. Effects of Psychosocial Group Rehabilitation on Health, Use of Health Care Services, and Mortality of Older Persons Suffering From Loneliness: A Randomized, Controlled Trial. Journal of Geronotology 2009:64,792-800.

Pitkälä KH, Routasalo P, Kautiainen H, Sintonen H, Tilvis RS.Effects of socially stimulating group intervention on lonely, older people's cognition: a randomized, controlled trial. Am J Geriatr Psychiatry, Volume: 19, Issue: 7, Date: 2011 Jul , Pages: 654-63.

Routasalo PE, Pitkälä KH, Kautiainen H, Tilvis RS. Effects of psychosocial group rehabilitation on social functioning, loneliness and well-being of lonely, older people: randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing Feb2009, Vol. 65,2,297-305.

Savikko N, Routasalo P, Tilvis R, Pitkälä K. Psychosocial group rehabilitation for lonely older people: favourable processes and mediating factors of the intervention leading to alleviated loneliness. International Journal of Older People Nursing 2010 Mar 5 (1): 16-24. 

Tutkimuksesta käytäntöön kehittämisprojekteilla 

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen hyvien tulosten pohjalta Vanhustyön keskusliitto jatkoi psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen kehittämistä iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi. Toimintaa organisoitiin ja koulutukseen satsattiin. Vuodesta 2006 lähtien toimintaa toteutettiin kahdella RAY:n kolmivuotisella toiminta-avustuksella, jonka aikana kehitettiin Ystäväpiiri-koulutusmalli ja Ystäväpiiri-ryhmämalli sekä jalkautettiin toimintaa ympäri Suomea, yhteensä 40 paikkakunnalle. Projektipäällikkönä toimi Anu Jansson ja projektisuunnittelijana Tarja Ylimaa.

RAY:n toisessa projektiavustuksessa 2009-2011 toiminnan tavoitteena oli valtakunnallisen koulutus- ja ryhmätoiminnan ylläpitäminen sekä alueellisen ryhmänohjaajien tukimallin luominen. Alueohjaajat tukivat koulutettuja ohjaajia ja ryhmiin osallistuneita, järjestivät koulutuksia sekä koordinoivat Ystäväpiiri-toimintaa alueellaan. 

Kela ja Vanhustyön keskusliitto tekivät yhteistyötä kuntoutushenkilöstön koulutuksen kehittämisessä ns. IKKU-hankkeessa 2009-2012. Anu Jansson ja Tarja Ylimaa suunnittelivat ja toteuttivat gerontologisen kuntoutuksen hankkeeseen palvelutuottajakohtaisen koulutuksen ja mentorohjauksen, jotka perustuivat Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen sekä Ystäväpiiri-toimintaan.

Vanhustyon keskusliiiton IKKU-raportti 2012
Vanhustyon keskusliiiton IKKU-raportti 2012
1.4 MB, päivitetty 26.11.2014

Tällä hetkellä Ystäväpiiri-toiminta on osa Vanhustyön keskusliiton jatkuvaa toimintaa, josta vastaa Anu Jansson. Toiminnan tavoitteena on edistää yksinäisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta ryhmä- ja koulutustoiminnan sekä alueohjauksen avulla. Tärkeänä tavoitteena on myös yksinäisyyden ennaltaehkäisy.Ystäväpiiri-toiminnan tutkimuksia

Anu H Jansson, Niina M Savikko & Kaisu H Pitkälä (2018): Training professionals to implement an RCT-based group model for alleviating loneliness. Poster Presentation 24NKG 2018, Lessons of a lifetime, Oslo:

Poster Presentation, 24NKG, Oslo 2018
Poster Presentation, 24NKG, Oslo 2018
857 KB, päivitetty 24.5.2018

Anu H Jansson, Niina M Savikko & Kaisu H Pitkälä (2018): Training professionals to implement a group model for alleviating loneliness among older people – 10-year follow-up studyEducational Gerontology.

Jansson A.H, Muurinen S, Savikko N, Soini H, Suominen M.M, Kautiainen H, Pitkälä K.H. Loneliness in nursing homes and assisted living facilities: prevalence, associated factors and prognosis. Jour Nursing Home Res 2017;3:43-49

Jansson A, Ylimaa T, Helin S, Pitkälä K. Circle of Friends – Group Model Alleviating Loneliness. Poster Presentation IAGG-ER Dublin 2015, Social Gerontology, Fri. 24th April. 

Circle of Friends, poster IAGG-ER Dublin 24.4.2015
Circle of Friends, poster IAGG-ER Dublin 24.4.2015
740 KB, päivitetty 27.4.2015

Pitkälä KH, Routasalo P, Kautiainen H, Sintonen H, Tilvis RS.Effects of socially stimulating group intervention on lonely, older people's cognition: a randomized, controlled trial. Am J Geriatr Psychiatry, Volume: 19, Issue: 7, Date: 2011 Jul , Pages: 654-63.

Savikko N, Routasalo P, Tilvis R, Pitkälä K. Psychosocial group rehabilitation for lonely older people: favourable processes and mediating factors of the intervention leading to alleviated loneliness. International Journal of Older People Nursing 2010 Mar 5 (1): 16-24.

Routasalo PE, Pitkälä KH, Kautiainen H, Tilvis RS. Effects of psychosocial group rehabilitation on social functioning, loneliness and well-being of lonely, older people: randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing Feb2009, Vol. 65,2,297-305.

Pitkälä H, Routasalo P, Kautiainen H, Tilvis RS. Effects of Psychosocial Group Rehabilitation on Health, Use of Health Care Services, and Mortality of Older Persons Suffering From Loneliness: A Randomized, Controlled Trial. Journal of Geronotology 2009:64,792-800.

Opinnäytetöitä

Farin, Katja, Kämäräinen, Hanne & Luukkonen, Päivi. 2011. ”Ystävyys on kallein aarre, se ei sammu milloinkaan”. Ystäväpiiri-ryhmätoiminta palvelutalossa asuvien ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin tukena. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiala, toimintaterapian koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä. 

Jansson, Anu. 2012. Psykososiaalisen ryhmätoiminnan yhteys iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittymiseen ja ystävystymiseen. Tutkimus Ystäväpiiri-toiminnasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos. Gerontologia ja kansanterveys. Lue pro gradu -tutkielma tästä. 

Kannisto, Ulla & Usvajärvi, Riitta. 2008. Yksinäisyyden tunteen lievittyminen Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan tuloksena Janakkalassa – Tutkimus ryhmään osallistuneiden vanhusten kokemuksista. HAMKin opinnäytetyöjulkaisuja 1/2009. Hämeen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä. 

Kujala, Emma; Ylkänen, Pia. 2016. Yksinäisyyden kokeminen palveluasumisessa: Selvitys asukkaiden kokemasta yksinäisyydestä Iitin Ehtookodissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, vanhustyön koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä.

Laiho, Mirja & Rajala, Sisko. 2008. Elämyksiä yhdessä – sosiaalinen tuki vanhuksen kokemana. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. 

Lehtonen, Mirva & Rytky, Heidi. 2007. Tiistairyhmä – jossa voisi yksinäisyyteen käpertynyt ehkä oieta. Itsensä yksinäiseksi tunteville ikääntyneille tarkoitetun Ystäväpiiri – yhdessä elämyksiä arkeen -toiminnan pilottikokeilu Jyväskylässä. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, toimintaterapian koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä. 

Lintilä, Janita. 2011. Vanhusten yksinäisyyden lievittäminen musiikin avulla tavoitteellisessa ryhmätoiminnassa. Opinnäytetyö. Metropolia-ammattikorkeakoulu, vanhustyön koulutusohjelma. 

Lonkainen, Kirsti. 2009. Ystäväpiiri – yhdessä elämyksiä arkeen -toiminta muistisairaan ihmisen tukena. Opinnäytetyö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Opinnäytetyö saatavilla Ystäväpiiri-toiminnan työntekijöiltä: ystavapiiri a vtkl.fi

Mervilä-Puhakka Katri. 2015. Ystäväpiiri-ryhmäläisten toimijuus omatoimisessa ryhmässä. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Geronomi AMK. Vanhustyön koulutusohjelma. 

Mervilä-Puhakka Katri, Opinnäytetyö 2015.pdf
Mervilä-Puhakka Katri, Opinnäytetyö 2015.pdf
2 MB, päivitetty 28.5.2015

Pääkkö, Marjo. 2018. Etsivä työ ja sen ohjeistus
Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnassa. Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä.

Salonen, Mirva & Vähätalo, Päivi. 2011. Ystäväpiiri-ryhmänohjaaminen vapaaehtoistyöntekijöiden näkökulmasta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Lue opinnäytetyö tästä.