Vanhustenpäivän pääjuhla Joensuussa - Vuoden vanhusteko palkittiin

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 2.10.2011

Vanhustenpäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietettiin Joensuussa sunnuntaina 2.10.2011. Juhlan järjestelyistä vastasivat Vanhustyön keskusliitto, Joensuun kaupunki ja Joensuun vanhusneuvosto.

Juhlapuhuja, kansanedustaja Riitta Myller, nosti esille keskustelun kuntaremontista sekä vanhuspalvelulaista. Hän totesi, että tarpeellisessa kuntauudistuksessa on edettävä ripeästi, mutta keskustellen kuntapäättäjien sekä palveluja tarvitsevien tahojen kanssa.

– Erityisen herkällä korvalla on kuultava vanhusväestöä ja heidän tarpeitaan. Jokapäiväiset palvelut on turvattava lähipalveluina, palvelujen järjestäminen ja hallinto voidaan koota suurempiin kokonaisuuksiin, kunhan viesti palvelun tarvitsijan ja järjestäjän välillä kulkee esteettä. Parhaillaan valmistellaan myös vanhuspalvelulakia. Valmistelussa olevan lainsäädännön avulla ollaan vihdoinkin pääsemään siihen, että ikäihmisten palvelut normitetaan ja tätä kautta saatetaan kaikki vanhukset tasa-arvoiseksi riippumatta missä osassa Suomea he asuvat. Vanhuspalvelulaki vaatii vielä hienosäätöä eli lausuntokierroksen palautteen läpikäynnin, ennen kuin lopullinen esitys valmistuu.

Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja, professori Reijo Tilvis muistutti vanhustenpäivän ja -viikon merkityksestä yhteiskunnassa. Vanhustenpäivää on vietetty vuodesta 1954 ja vanhustenviikkoa vuodesta 1972. Valittujen teemojen avulla keskusliitto on tuonut esiin mm. vanhenevien henkilöiden oikeutta aktiiviseen osallistumiseen yhteiskunnassa, ikääntyneiden elämänlaadun kohentamisen edellytyksiä, oikeutta hyvään turvalliseen vanhenemiseen kuten myös vanhusten oikeutta saada oikea-aikaista apua ja hoitoa tarvittaessa.

Tämän vuoden teemaan - Vapaaehtoisuus voimana – Frivillighet som kraft - liittyen Tilvis mainitsi, että Eurofoundin eli Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön selvityksen mukaan peräti 43 prosenttia täysi-ikäisistä suomalaisista osallistuu vapaaehtoistyöhön, mikä on yli kaksi kertaa korkeampi osuus kuin koko EU:n keskiarvo (20%) ja neljä kertaa korkeampi kuin monissa muissa maissa. Vapaaehtoistyötä tekevät ihmiset ovat myös itse keskimäärin tyytyväisempiä ja voivat muita paremmin.

Joensuun kaupungin tervehdyksen juhlassa esitti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Väistö. Hän kertoi, että Joensuussa on vahvistettu ikäpoliittinen strategia, joka perustuu käsitykseen ikäihmisistä aktiivisina toimijoina sekä siihen, että he ovat yhteiskunnan voimavara sekä elämänkokemuksen ja -viisauden lähde.

Joensuun vanhusneuvoston puheenjohtaja Heimo Hassinen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Väistö jakoivat tilaisuudessa Joensuun kaupungin myöntämän vanhustyön kannustuspalkinnon ansioituneelle henkilölle. Juhlaan osallistui noin 600 vierasta.

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymälle Vuoden vanhusteko tunnustus

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämä toimintamalli ”Opiskelijat ikääntyneiden muistiryhmien ja kerhojen ohjaajina sekä omaishoitajien tukena” palkittiin vanhustenpäivän pääjuhlassa Joensuussa Vuoden 2011 vanhustekona. Vanhustyön keskusliiton ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä palkinto on suuruudeltaan 5000 euroa ja se jaettiin nyt neljännen kerran.

Lähihoitajaopiskelijat työskentelevät työssäoppimisjaksoillaan vanhusten parissa muistiryhmien ja muiden ikääntyneille suunnattujen kerhojen ohjaajina sekä omaishoitajien tukena ja sijaisina kodeissa. Oppilaitos työskentelee tiiviissä yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin vanhuspalvelujen kanssa, jonka kautta opiskelijat tavoittavat tukea haluavat omaishoidon asiakkaat ja kerholaiset. Opiskelijat saavat ohjausta työlleen sekä oppilaitokselta että sosiaali- ja terveyspiirin työntekijöiltä.

Malli otettiin käyttöön koulutuskuntayhtymässä syksyllä 2010 ja toimintaa on jatkettu ja kehitetty edelleen vuoden 2011 aikana. Kotihoidon päällikkö Raili Paajanen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä sanoo, että oppilaitosyhteistyö on tuonut merkittävän lisän alueen vanhuspalveluihin. Hän on valmis suosittelemaan oppilaitosyhteistyötä ja toimintamallia myös muille.

– Kymmenet ikäihmiset ovat päässeet alueellamme mukaan kerhotoimintaan, jossa on muodostunut uusia sosiaalisia verkostoja. Lisäksi kymmenillä omaishoidettavilla on ollut opiskelija avustamassa kotona. Varsinkin omaishoitajille opiskelijan läsnäolo on antanut tervetulleen mahdollisuuden omaan hengähdystaukoon. Oppilaiden kautta sosiaali- ja terveyspiirin työntekijät ovat myös saaneet uusia virikkeitä omaan työhönsä.

Lehtori Margit Kyyrä Etelä-Karjalan ammattiopistosta kertoo, että mallia lähdettiin kehittämään, koska lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisjaksoille haluttiin uutta sisältöä. Kokemukset ovat olleet opiskelijoiden kannalta myönteisiä.

– Oppimisympäristön ja -menetelmän ansiosta opiskelijat ovat konkreettisesti oppineet vanhusten ja muistisairaiden kuntoutusta, ennaltaehkäisyä ja hoitoa. He ovat myös oppineet ymmärtämään vanhenemista. Työssäoppimisjakson jälkeen moni opiskelija onkin sanonut, että oma tulevaisuus voisi olla vanhustyössä. Myös opettajat ovat yhteistyön kautta saaneet vahvistusta omaan osaamiseensa vanhustyössä ja muistikuntoutuksessa. Opettajien, opiskelijoiden ja työelämän välille on muodostunut luonteva yhteistyösuhde, jossa kehitetään ja suunnitellaan toimintaa asiakaslähtöisesti ikäihmisten omista tarpeista käsin.

Esityksiä vuoden 2011 vanhusteoksi jätettiin yhteensä 20. Palkinnolla pyritään kannustamaan vanhustyön kehittämiseen. Palkitsemisen pääkriteerinä oli, että se myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista.

– Kiinnostus vanhusteko-palkintoa kohtaan osoittaa, että vanhustyön kehittämiseen on halua, sanovat palkintoraadin edustajat toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen Vanhustyön keskusliitosta ja markkinointipäällikkö Esa Jääskeläinen Ilmarisesta.

Lisätietoja juhlasta ja Vuoden vanhusteko -palkinnosta:
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliitto, 050 636 11,
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, Vanhustyön keskusliitto 050 421 0762
Joensuun vanhusneuvoston puheenjohtaja Heimo Hassinen, 040 017 8559

Lisätietoja Vuoden vanhusteko palkinnon saajasta
Lehtori Margit Kyyrä, Etelä-Karjalan ammattiopisto, sosiaali- ja terveysala 040 4842 519
Kotihoidon päällikkö Raili Paajanen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 040 867 533

[Dokumentti Pressmeddelande på svenska - De gamlas dag (1361)]

Juhlapuheet

[Dokumentti Vanhustyön keskusliiton tervehdys_RTilvis (1365)]

[Dokumentti Tervehdys_MattiVäistö (1366)]

[Dokumentti Juhlapuhe_RiittaMyller (1367)]Takaisin