KÄKÄTE-projekti tutki: Yli 75-vuotiaat jäävät syrjään tietoyhteiskunnasta

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 20.9.2011

Iäkkäimmät ihmiset ovat muuhun väestöön nähden eriarvoisessa asemassa, kun puhutaan tietokoneen ja internetin käytöstä. Kaikista iäkkäimmät sekä yksinäiset vanhukset jäävät usein tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Tämä käy ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) TNS Gallup Oy:llä teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin 75–89-vuotiaiden kotona asuvien ikäihmisten näkemyksiä elinoloistaan sekä suhtautumista teknologiaan ja teknisiin apuvälineisiin.

– Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että kurjuus kasaantuu. Esimerkiksi 85–89-vuotiaista 11 %:lla on käytössään tietokone ja vain 6 %:lla Internet. Kaikilla 75–89-vuotiailla vastaavat luvut ovat 23 % ja 19 %. Suhteutettuna koko väestöön siis noin 300 000 ikäihmistä jää täysin vaille internetin tarjontaa, toteaa TNS Gallupin toimialajohtaja Juhani Pehkonen.
Usein puhutaan siitä, että Internet olisi hyvä apu etenkin huonokuntoisille ikäihmisille, joiden on vaikea lähteä hoitamaan asioitaan kodin ulkopuolelle. Myös yksinäisten vanhusten on ajateltu hyötyvän internetin mahdollistamasta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Tutkimuksen mukaan näin ei kuitenkaan käytännössä ole. Esimerkiksi Internetin käyttäjiä on vähiten sellaisten ikäihmisten joukossa, joilla on vain vähän läheisiä ihmissuhteita tai jotka ulkoilevat harvoin.
– Yhteiskunnan palvelujen siirtyminen yhä enenevissä määrin verkkoon herättää huolta etenkin vanhimmista ikäihmisistä. Ihmisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta yhtäläiset oikeudet saada palveluja eivät toteudu tällä hetkellä, korostaa projektipäällikkö Lea Stenberg.
Nyt julkaistut tulokset perustuvat ensimmäiseen yli 800 henkilön otoksella toteutettuun tutkimukseen, jossa kohteena ovat olleet näin iäkkäät ihmiset. Aiemmin tutkittaessa ja tilastoitaessa väestön teknologian käyttöä on kohderyhmänä ollut esimerkiksi alle 75-vuotiaat henkilöt. Monet heistä ovat tottuneet tietokoneen käyttöön jo työelämässä.
– Heitä koskevia tutkimustuloksia ei kuitenkaan pitäisi yleistää koskemaan myös vanhempia ikäryhmiä, huomauttaa projektipäällikkö Kirsti Pesola.
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti käynnistyi tammikuussa 2010. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä.

Lisätietoja:
www.ikateknologia.fi
Toimialajohtaja Juhani Pehkonen, TNS Gallup Oy, 040 557 23 93, juhani.pehkonen(@)tns-gallup.fi
Projektipäällikkö Lea Stenberg, 050 323 5533, lea.stenberg(@)valli.fi
Projektipäällikkö Kirsti Pesola, 050 597 0069, kirsti.pesola(@)vtkl.fi
Projektisuunnittelija (tiedotus) Marika Nordlund, 050 360 1209, marika.nordlund(@)vtkl.fiTakaisin