Vanhustyön keskusliitto pitää tarpeellisena vanhuspalvelulain säätämistä

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 3.6.2011

Vanhustyön keskusliitto on jättänyt sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon luonnoksesta laiksi Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta.

Vanhustyön keskusliitto pitää lakiluonnosta kokonaisuudessaan varsin kattavana ja monipuolisena. Siinä on otettu pääsääntöisesti huomioon keskusliiton useissa yhteyksissä ja viimeksi lain valmisteluvaiheessa esittämät näkökohdat. Järjestöjen kannalta on positiivista ollut mahdollisuus tulla kuulluksi valmistelun aikana samoin kuin luonnoksessa mainittu yhteistyö.

Vanhustyön keskusliitto pitää tarpeellisena erillisen vanhuspalvelulain säätämistä. Ongelmallista kuitenkin on, miten äsken voimaan tullut terveydenhuoltolaki ja uudistustyön alla oleva sosiaalihuoltolaki sekä eräät muut voimassaolevat tai uudistustyön alla olevat säädökset suhtautuvat erilliseen vanhuspalvelulakiin ja sen velvoittavuuteen. Luonnoksen 5 §:ssä todetaan suhde muihin lakeihin.

Edelleen avoimeksi jäisi laatusuosituksissa esitetty henkilöstömitoitus, jota lakiluonnoksessa ei käsitellä lainkaan. Jatkovalmistelun yhteydessä on selvitettävä, millä tavoin laatusuositusten sitovuus toteutetaan tasapuolisesti kaikkien palveluntuottajien suhteen. Myös palvelutarpeen arvioinnin osaamiseen ja toteutumisen seurantaan tulee saada toimiva menettely.

Lue lausunto kokonaisuudessaan

[Dokumentti Lausunto luonnoksesta laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta (1263)]Takaisin