Uutisarkisto 2011

Raha-automaattiyhdistys on antanut avustusehdotuksensa vuodelle 2012. Ehdotuksen mukaan Vanhustyön keskusliiton saaman avustuksen kokonaismäärä on runsaat 2,5 miljoonaa euroa. Uutena avauksena on Ikääntyneen hyvä arki -ohjelma, jonka koordinaattorina Vanhustyön keskusliitto toimii.
Vanhustyön keskusliiton valtuusto piti syyskokouksensa 24.11.2011. Kokouksessaan valtuusto päätti seuraavasta kannanotosta:
KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen, tammikuussa 2010 käynnistynyt projekti. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä.
Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöt tuottavat valtakunnallisesti merkittävän määrän ikäihmisten palveluja. Keskusliittoon kuuluu 344 jäsenyhteisöä, joista 72 % on palveluntuottajia. Jäsenistön palvelutuotantoon kuuluu muun muassa palveluasuminen, kodinhoitoapu ja kotona-asumisen tukipalvelut, kuntoutus sekä laitoshoito. Jäsenistö järjestää myös huomattavan määrän ryhmä-, virike- ja virkistystoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten tueksi.
Radio Suomen Taustapeilissä kuullaan marraskuussa Tuulikki Petäjäniemen vetämä keskustelusarja, jossa puhutaan ikäihmisistä ja vanhuspalveluista. Kuusiosaisessa sarjassa tuodaan esiin ongelmakohtia, mutta nostetaan keskusteluun myös hyviä käytäntöjä. Keskustelussa on mukana laaja, eri alojen asiantuntijajoukko, joka on valikoitunut kunkin jakson aiheen mukaan. Myös Vanhustyön keskusliiton asiantuntijoita on mukana ohjelmasarjassa.
Apuväline, Hyvinvointi & Koti -messut pidetään Tampereella marraskuussa 10.-12.11. Vanhustyön keskusliitto on mukana messuilla omalla osastolla sekä Nurkat kuntoon – korjausrakentamisen seminaarilla. Tapahtuma järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 10.–12.11.
Vanhustyön keskusliitto yhdessä muiden INNOlukio-hankkeeseen osallistuvien kanssa haastaa lukiolaisia keksimään ja kehittämään innovaatioita. Yritykset ja yhteisöt ovat jättäneet kilpailuun tehtäviä, joihin odotetaan lukiolaisilta ratkaisuehdotuksia.
Vanhustyön keskusliitto on avannut verkossa uuden palveluhaun, josta ikäihmiset itse, heidän omaisensa, alalla toimivat työntekijät ja viranomaiset voivat hakea tietoja keskusliiton jäsenyhteisöjen tarjoamista palveluista ja ikäihmisille tarkoitetusta toiminnasta.
Vanhustyön keskusliiton hallitus jakoi yhteensä 10 000 euron suuruisen apurahan jäsenyhteisöjen toiminnan kehittämiseen. Apuraha jaettiin neljälle hakijalle seuraavasti:
Vanhustenpäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietettiin Joensuussa sunnuntaina 2.10.2011. Juhlan järjestelyistä vastasivat Vanhustyön keskusliitto, Joensuun kaupunki ja Joensuun vanhusneuvosto.
Vanhustenpäivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina 2.10. ja vanhustenviikkoa 2.-9.10. Vanhustyön keskusliitto on nimennyt viikon teemaksi Vapaaehtoisuus voimana – Frivillighet som kraft! Teema liittyy kansainväliseen vapaaehtoistoiminnan vuoteen.
Iäkkäimmät ihmiset ovat muuhun väestöön nähden eriarvoisessa asemassa, kun puhutaan tietokoneen ja internetin käytöstä. Kaikista iäkkäimmät sekä yksinäiset vanhukset jäävät usein tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Tämä käy ilmi KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) TNS Gallup Oy:llä teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin 75–89-vuotiaiden kotona asuvien ikäihmisten näkemyksiä elinoloistaan sekä suhtautumista teknologiaan ja teknisiin apuvälineisiin.
Alzheimerin taudissakin on mahdollista kuntouttaa. Vanhustyön keskusliiton tutkimus- ja kehittämishankkeessa 2008–2011 on selvitetty liikunnallisen kuntoutuksen vaikutusta Alzheimer-potilaiden toimintakykyyn. Nelivuotisen tutkimuksen päärahoittaja on ollut Kela. Kuntoutettavat henkilöt on valittu pääkaupunkiseudulta.
Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta kouluttaa uusia vapaaehtoisia lokakuussa neljä iltaa kestävällä kurssilla. Kurssi järjestetään Vanhustyön keskusliiton tiloissa Malmilla os. Malmin kauppatie 26 (3. krs). Kurssi-illat ovat
Vanhustyön keskusliitto ry:n omistamalle VTKL-palvelut Oy:lle on myönnetty Kotityöpalvelun laatusertifikaatti tunnustuksena sen toiminnan ja palvelun hyvästä laadusta. Laatusertifikaatin myöntäjänä toimii Työtehoseuran hallinnoima riippumaton laatulautakunta.
KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa esitellään Suomessa myynnissä olevia kotiin tarkoitettuja turvapuhelimia, turvapuhelimien kaltaisia laitteita sekä niihin liitettäviä lisälaitteita.
Vanhustyön keskusliiton uudessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa Elämänkulku ja ikäpolvet etsitään tapoja, kuinka eri ikäryhmien välistä kanssakäymistä voitaisiin lisätä ja jännitteitä purkaa. Hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti iäkkäiden ihmisten psykososiaalista hyvinvointia ja osallisuutta.
Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisen kampanjapäivän päätapahtumaa vietettiin tänä vuonna Tampereella 14-15.6.2011. Tapahtumat olivat osa kansainvälistä Word Elder Abuse Awarnes Day -kampanjaa.
Vanhustyön keskusliitto on jättänyt sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon luonnoksesta laiksi Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta.
KÄKÄTE-projektin uunituoreet julkaisut tarjoavat koottua tietoa ikäihmisille suunnatusta teknologiasta ja sen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä.
Valtakunnallista vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään perinteiseen tapaan lokakuussa 2.–9.10. Tämän vuoden teemana on EU:n vapaaehtoistyön vuoteen liittyen Vapaaehtoisuus voimana – Frivillighet som kraft!
Tutkimus käynnistyi Vanhustyön keskusliiton koordinoimana alkuvuodesta 2011 ja se jatkuu vuoteen 2014. Tavoitteena on selvittää, voidaanko muistisairaiden ihmisten ja heidän puolisoidensa elämänlaatua ja toimintakykyä parantaa omahoitoa edistävän ryhmävalmennuksen ja vertaistuen avulla.
Eurooppalaista sukupolvien välistä solidaarisuuden päivää vietetään perjantaina 29.4. Helsingissä järjestetään Vanhalla ylioppilastalolla keskustelutilaisuus, jossa eri ikäluokkien edustajat pohtivat sukupolvien välisen solidaarisuuden tilaa Suomessa.
Ikääntyneiden hyvä arki -avustusohjelman suunnittelu on alkanut. Avustusohjelman koordinaattoriksi on valittu Vanhustyön keskusliitto, jonka tehtävänä alkuvaiheessa on yhdessä järjestökentän ja RAY:n kanssa tarkentaa ohjelman sisältöteemoja.
Vanhustyön keskusliiton liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseen ja työseminaariin Helsingissä 7.-8.4. Liittovaltuusto päätti kokouksessaan kannanotosta tulevaan hallitusohjelmaan:
Elämänkulku ja ikäpolvet nyt ja tulevaisuudessa. Avoin maksuton keskustelutilaisuus Vanhan ylioppilastalon Musiikkisalissa perjantaina 29.4.2011 kello 15–17.
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvontatoiminta viettää 20-vuotisjuhlaa. Toiminnasta julkaistiin historiikki Helsingissä pidetyn juhlaseminaarin yhteydessä.
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu luonnos laiksi, jolla turvattaisiin iäkkäiden oikeus tarpeenmukaiseen hoivaan, kun tarve on monipuolisesti arvioitu.
Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen hakevat ehdokkaita Vuoden vanhusteko 2011 -palkinnon saajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen ja ilmoita ideasi.
Terve Aikuinen ja sen rinnalle noussut uusi Terve Ruoka 11 pidetään Kuopio-hallissa 25.–26.3. Messuilla puhutaan hyvän ravitsemuksen ja terveellisen elämän puolesta.
Vanhustyön keskusliitossa tehty MielenMuutos -tutkimushanke esittää uusia toimintamalleja ikäihmisten masennuksen ja muistisairauksissa hankalaksi koettujen ’käytösoireiden’ hoitoon. Moniammatilliset tiimit, yksilöllisyys ja räätälöinti ovat peruslähtökohtia tulokselliselle hoidolle.
MielenMuutos tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksista pidetään avoin tiedotustilaisuus espoolaisille Sellon kirjaston Akseli-salissa maanantaina 28.2.2011 klo 15–17.30.
Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta kouluttaa uusia vapaaehtoisia maaliskuussa neljä iltaa kestävällä kurssilla.
Vanhustyön keskusliitto on käynnistänyt Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella uuden kolmivuotisen kehittämis- ja tutkimushankkeen. Elämänkulku ja ikäpolvien dialogi -hanke toteutetaan yhteistyössä Ikäinstituutin, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen, Marttaliiton, Nuorisoyhteistyö Allianssin, Suomen Veteraaniurheiluliiton, Nuoren Suomen, Suomen Vanhempainliiton sekä Oppifi Oy:n kanssa.
Valtioneuvosto on 3.2.2011 vahvistanut Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jaon vuodelle 2011. Vanhustyön keskusliiton saaman avustuksen kokonaismäärä on runsaat 2,6 miljoonaa euroa.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL) ja Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) perustivat 24.1.2011 uuden valtakunnallisen keskusjärjestön SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n.
Epilepsialiitto on julkaissut Ikääntynyt ja epilepsia -oppaan, jossa epilepsiasta kerrotaan ikääntyneiden näkökulmasta. Opas antaa tietoa ikääntyneiden epilepsian syistä, taudinmäärityksestä, hoidosta, lääkityksen erityispiirteistä ja epilepsiaan sopeutumisesta.
Eläkeliitto on julkaissut musiikkiaiheisen oppaan vapaaehtois- ja ryhmätoimintaan. Opas liittyy Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaan Sävel soikoon -hankkeeseen, jossa pyritään musiikin keinoin aktivoimaan palvelulaitoksissa, sairaaloissa tai kodeissaan yksin asuvia ihmisiä sekä antamaan virikkeitä ja uudenlaista sisältöä vapaaehtoistoimintaan.
Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat käynnistäneet yhteistyössä ikääntyneiden asioihin keskittyvän ajankohtais- ja keskustelufoorumin nimeltä iAreena. Ensimmäisen tilaisuus pidettiin perjantaina 21.1.2011. Teemana oli Senioriasumisen tulevaisuuden ratkaisut.
Muistisairaan hoidon ensisijainen tavoite on potilaan toimintakyvyn ja elämänlaadun tukeminen sairauden kaikissa vaiheissa. Sen toteutuminen vaatii toimivaa, eri muistiammattilaisista koostuvaa hoitoketjua ja osaavia muistiammattilaisia.
Ystäväpiirin internetsivusto on äänestetty parhaaksi yhdistykset ja yhteisöt sarjassa Suomen parhaat verkkosivut -kilpailussa 2010.
Yksinäisyyttä kokevat vanhukset hyötyvät tavoitteellisesta ryhmätoiminnasta. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri – yhdessä elämyksiä arkeen projektin tulokset rohkaisevat perustamaan vanhuksille tavoitteellisesti toimivia ryhmiä, sanoo projektipäällikkö Anu Jansson.
Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta kouluttaa uusia vapaaehtoisia maaliskuussa neljä iltaa kestävällä kurssilla.