Kotiturva-hankkeen uudet videot ja opas julkaistu Kätketyt äänet -kampanjapäivänä

Kotiturva-hankkeen uudet videot ja opas julkaistu Kätketyt äänet -kampanjapäivänä

Viestintä, 27.6.2017

Kätketyt äänet -kampanjapäivän päätapahtumaa vietettiin Heurekassa 15.6. Teknologia iäkkään turvana – kenen ehdoilla? -seminaarissa. Vanhustyön keskusliitto oli yksi tapahtuman järjestäjistä. Tarkoitus oli nostaa esiin ikääntyneiden kohtaamaa kaltoinkohtelua ja tuoda esille keinoja sen ehkäisemiseksi. Tilaisuuden esitykset osoittivat, että ikääntyneiden kohtaama kaltoinkohtelu on monimuotoista, joten kaltoinkohtelua ehkäisevien keinojen tulee olla moninaisia. Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen videot ja oppaat tukevat ikääntyneitä ihmisiä, heidän läheisiään sekä ikääntyneiden ihmisten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ongelmatilanteisiin varautumisessa ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa.

–Kotona asumista mahdollistavaan teknologiaan liittyy suuria odotuksia mm. hallituksen kärkihankkeessa ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa sekä kaiken ikäisten omaishoitoa”. Käynnistyneissä hankkeissa on noussut esille mm. "käyttäjälähtöisten ja selkeäkielisten oppaiden tarve”, toteaa kärkihankkeen ohjausryhmän jäsen VTKL:n toiminnanjohtaja Satu Helin.

 Erityisesti ikääntyville ihmisille suunnattu viestintä on tärkeää ennalta estävää toimintaa

–Kaltoinkohtelu voi piillä hoitosuhteissa, ikääntyneen lähisuhteissa tai esimerkiksi kaupallisten toimijoiden harjoittamana pakkomyyntinä. Se ilmenee myös suoranaisena rikollisuutena, esimerkiksi petosrikollisuutena. Tästä esimerkkinä ovat tapaukset, joissa valepoliisit huijaavat ikääntyneitä luovuttamaan pankkitiliinsä oikeuttavat tiedot, projektivastaava Kaisa Eskelinen Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeesta kertoo.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Jyrki Aho totesi seminaarin puheenvuorossaan, että tarve ennalta estäviin toimenpiteisiin lisääntyy tietojen kalastelun, maksukorttiuudistusten ja muiden uudentyyppisten rikosten seurauksena. Aiemmin poliisin ennalta estävä viestintä on kohdistunut enemmän nuoriin, mutta nyt ikääntyneet ihmiset tulisi nostaa viestinnässä enemmän esille. 

–Tätä tarvetta täyttää hyvin uusi Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi -opas ja aihepiiriä käsittelevät havainnolliset videot, jotka julkistettiin seminaarissa, toteaa kehittämisjohtaja Teija Mankkinen VTKL:sta. -Tästä on hyvä jatkaa!

–On  tärkeää, että poliisin tiedotus tavoittaa ikääntyneet ihmiset niin, että he osaavat suojautua rikollisuudelta. Oikea tieto lievittää myös turhia pelkoja. Kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja sen kohteeksi joutuneille on myös olemassa auttavia puhelimia, esimerkiksi kuluttajaneuvonnan ja rikosuhripäivystyksen auttavat puhelimet sekä Suvanto ry:n ylläpitämä auttava puhelin, Suvanto-linja, Kaisa Eskelinen sanoo.

 Ikääntyneen ihmisen itsemääräämisoikeus ja näkemys hyvästä elämästä kehittämisen lähtökohtana

-On myös tärkeää, että yhteiskunta turvaa riittävän hoidon tason, etteivät hoitotyöntekijät uuvu taakkansa alle ja heillä säilyy edellytykset tehdä työtään eettisesti. Teknologialla voi suojautua tiettyyn pisteeseen asti kaltoinkohtelua vastaan, esimerkiksi kodin turvallisuuteen liittyvillä teknologisilla ratkaisuilla. Tärkeää on myös, että iän mukanaan tuomia rajoitteita puretaan suunnittelemalla kaikille kansalaisille soveltuvia esteettömiä ympäristöjä ja palveluja. Ja mikä tärkeintä, että tiedostetaan iän tuoman elämänkokemuksen erilaistava vaikutus. Ikääntyneitä ihmisiä tuleekin kohdella ensisijaisesti yksilöinä, eikä vain tietyn ikäryhmän jäseninä, korostaa Eskelinen.

-Ehkä eniten minua jäi mietityttämään kuitenkin monessa esityksessä esiin nostettu teknologian ja ikääntymisen jännitteinen suhde. Toisaalta VTT:n Jaana Leikas nosti omassa puheenvuorossaan esille eettisesti kestävän ikäteknologian, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen, hyvän tekemiseen ja vahingon välttämiseen. Käytännössä kyse on ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta. Periaatteiden noudattaminen tarkoittaa, että teknologian käyttöönoton ja kehittämisen lähtökohtana tulisi olla ikääntyneen ihmisen näkemys hyvästä elämästä, palvelujen laadusta ja tarpeista. Tämä voisikin olla konkreettinen keino vähentää teknologian ja vanhenemisen välistä jännitettä ja vastakkainasettelua, Teija Mankkinen pohtii.

Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen videot ja opas sisältävät tietoja ja vinkkejä ikääntyville turvallisuuden lisäämiseksi:

Videot

Opas

Lue myös Kaisa Eskelisen kirjoitus Ikääntyvien ihmisten itsemääräämisoikeus huomioitava arkiteknologian käyttöönotossa ja muita ikääntyvien ihmisten kaltoinkohtelua käsitteleviä kirjoituksia Kätketyt äänet -blogista! 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Satu Helin, p. 050 428 5244

Kehittämisjohtaja Teija Mankkinen, p. 040 161 7787

Projektivastaava Kaisa Eskelinen, p. 050 463 4868Takaisin