Heurekan Dialogi Ajassa -näyttelyn oppaiden haastattelututkimus

Vanhustyön keskusliitto oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tiedekeskus Heurekan kanssa ”Dialogi ajassa – vanhenemisen taito” -näyttelyä. Näyttelyssä pohdittiin ikääntymistä ja vanhuutta eri näkökulmista. Näyttely avautui 1.10.2016 ja se oli avoinna 15. tammikuuta 2017 asti.

Erityisen mielenkiintoiseksi Dialogi Ajassa -näyttelyn teki se, että näyttelyssä kierrettiin 15 hengen ryhmissä ikäasiantuntijoiden eli yli 70-vuotiaiden dialogioppaiden opastuksessa.  Idea yli 70-vuotiaiden dialogioppaiden palkkaamisesta herätti paljon kiinnostusta mediassa. Rekrytointi-ilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja siihen reagoi yhteensä 578 ikääntynyttä kansalaista, joista vanhimmat olivat yli 90-vuotiaita. Näiden hakijoiden joukosta valittiin näyttelyyn 30 opasta.

Vanhustyön keskusliitto aloitti vuoden 2016 alussa yhdessä Miina Sillanpään säätiön kanssa tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää Heurekan Dialogi ajassa -näyttelyssä työskennelleiden dialogioppaiden työskentelyyn liittyneitä motivaatiotekijöitä sekä kokemuksia näyttelyoppaana. Lisäksi selvitetetään oppaiksi valikoituneiden kokemuksia omasta vanhenemisestaan.

Haastatteluiden tavoitteena on kartoittaa niitä tekijöitä, jotka edesauttavat ikääntyneiden rekrytoitumista palkkatyöhön ja/tai aktiivisiksi vapaaehtoistoimijoiksi järjestöihin. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisia työtehtäviä ryhmäläiset ylipäätään pitävät mielekkäinä tai epämielekkäinä. Vaikka digioppaiksi valikoituneet muodostavat valikoituneen joukon, on sen avulla mahdollista tutkia myös ikääntyneiden vanhenemisen ja osallisuuden kokemuksia sekä sitä, miten osallisuutta olisi mahdollista tukea. 

Lisätietoja

Anne Rahikka, tutkimuspäällikkö Miina Sillanpään säätiö, p. 040-5355223, sähköposti anne.rahikka a miinasillanpaa.fi 

Blogi: Miltä Sinun elämäsi näyttää, kun olet 80-vuotias?

 

Tätä kehotti meitä pohtimaan filosofi Markus Neuvonen Helsingin Sanomissa 28.9.2017. Hän toteaa artikkelissaan, että nykyaika ei kannusta meitä viisaaseen ajatteluun. Meidän tulisi harrastaa asioiden punnitsemista ja etäisyyden ottamista suhteessa omaan elämään. 

Myös Heurekan Dialogi Ajassa -näyttelyssä haastettiin näyttelyvieraita pohtimaan ja keskustelemaan siitä, millaista haluaisi oman elämänsä olevan ”sitten kun on vanha”. Keskustelun virittäjinä toimivat yli 70-vuotiaat oppaat, jotka kertoivat oman elämäntarinansa kolmen valokuvan avulla. Näyttelyvieraat saivat valita erilaisten valokuvien joukosta kuvan, joka parhaiten kuvasi vanhuutta, jollaisen itselleen haluaisi. Nämä haaveet ja ajatukset jaettiin muille näyttelyvieraille. 

Eri-ikäisten näyttelyvieraiden haaveet omasta vanhuudesta eivät olleet pohjimmiltaan kovinkaan erilaisia. Näyttelyvieraat halusivat vanhuudeltaan mm. läheisten ja ystävien seuraa sekä mahdollisuutta tehdä niitä asioita, jotka ovat itselle tärkeitä. Siis pitkälti samoja tarpeita ja odotuksia, mitä ihmiset nostavat esille onnellisen elämän osatekijöinä. 

Vanhenemista itsessään ei koettu pelottavana. Eläkkeelle siirtymisen jälkeinen aika (ns. kolmas ikä), määrittyi itsenäisen toimeliaisuuden aikana, jolloin on mahdollista toteuttaa omia haaveitaan. Huoli kohdistui pikemminkin neljänteen ikään eli siihen elämänvaiheeseen, kun ulkopuolisen avun ja palvelujen tarve sekä riippuvuus muiden huolenpidosta kasvaa. 

Oppaat itse olivat varautuneet vanhenemiseen ennakolta esimerkiksi harrastamalla, pitämällä huolta ystävyyssuhteista ja fyysisestä kunnostaan. Yhteinen piirre oli uteliaisuus oman elämän suhteen ja kiinnostus uusien asioiden oppimiseen. Osa oppaista kertoi pysähtyneensä vasta opasaikana pohtimaan omaa vanhenemistaan. Oppaiden elämänasenne ja -opit välittyivät myös kävijöille: 

”Kun mä tulin tänne, mä aattelin, että vanheneminen on kamalaa. Nyt musta tuntuu, että se on tosi upeeta. Voi kiivetä mihin vaan”, totesi Heurekan Dialogi Ajassa näyttelyn 9-vuotias näyttelyvieras. 

Oppaiden kokemuksista ja vanhenemiseen liittyvistä kysymyksistä on tekeillä Vanhustyön keskusliiton ja Miina Sillanpään Säätiön haastattelututkimus, jonka tulokset julkaistaan tämän vuoden loppuun mennessä. Tutkimuksessa kuvataan oppaina toimineiden yli 70-vuotiaiden kokemuksia vanhenemisesta, paluusta takaisin työelämään ja siitä, millaista on olla ikääntynyt suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Haastattelut saivat myös meidät haastattelijat pohtimaan omaa ikääntymistämme ja sitä, miltä haluan oman elämäni näyttävän, kun olen 80-vuotias.

Blogin kirjoittajina Miina Sillanpään Säätiön tutkimuspäällikkö Anne Rahikka ja Teija Mankkinen.