Käyttäjälle kätevä teknologia KÄKÄTE-projekti

Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto käynnistivät yhteistyössä vuoden 2010 alussa viisivuotisen projektin, jossa selvitettiin, miten teknologia voi toimia ikäihmisten kotona asumisen ja vanhustyön apuna. Tavoitteena oli vahvistaa käyttäjänäkökulmaa teknologian kehittämisessä ja käyttöönotossa ikääntyneille. Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

KÄKÄTE-projekti päättyi vuoden 2014 lopussa. Projektissa tuotetut julkaisut ovat luettavissa Ikäteknologia-sivustolla kohdassa KÄKÄTE-projektin julkaisut. Jäljellä olevia painettuja julkaisuja voi tilata Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta (p. 050 330 5884) ja Vanhustyön keskusliitosta (p. 09 350 8600). 

KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) kokosi ikäteknologia-alan verkostoa ja kehitti yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Kehittämistyön lähtökohtana olivat ikäihmisten mielipiteet ja tarpeet. Hankkeessa tuotettiin Käyttäjälle kätevä teknologia -malleja eli kuvauksia siitä, miten ikääntyneen omatoimista arjen sujumista ja toimintakykyä tuetaan teknologian avulla. 

Keskeinen työkalu Käyttäjälle kätevä teknologia -hankkeessa oli ikäihmisten käyttäjäpaneelimallin kehittäminen.Käyttäjäpaneeleita tarvitaan, kun selvitetään ikäihmisten ja työntekijöiden tarpeita ja toiveita ja kerätään palautetta sekä käyttökokemuksia erilaisista teknologioista ja palvelukokonaisuuksista.

Projektin kohderyhmiä olivat:

 • Kotona tai hoito- ja palveluyhteisöissä asuvat ikääntyneet, jotka hyvän arjen onnistumiseksi hyötyvät teknologiasta
 • Ikäihmiset, joiden arkeen teknologialla voidaan tuoda virkistystä, iloa ja merkityksellisyyttä
 • Kotona tai dementiayksiköissä asuvat muistisairaat
 • Hoito- ja palveluyhteisöt, joissa otetaan käyttöön ikäihmisille soveltuvaa teknologiaa
 • Omaiset, jotka vaikuttavat ikäihmisen arjen sujumiseen ja onnistumiseen
 • Työntekijät sekä
 • Laitevalmistajat, jotka ovat kehittäneet tai kehittävät hyviä ratkaisuja

  Projektin aineistot ovat luettavissa Ikäteknologia-verkkosivuilla.

Hankkeen päämääriä

 • Kehittää ja syventää tietämystä ikäihmisten tarpeista ja teknologian mahdollisuuksista vastata näihin tarpeisiin, myös muistisairaiden osalta
 • edistää teknologian hyödyntämistä vanhustyön lisäresurssina
 • parantaa vanhusten elämän laatua ja toimintamahdollisuuksia
 • parantaa vanhusten, myös muistisairaiden, kanssa työskentelevien työedellytyksiä
 • kehittää ikäihmisen turvallisuutta omassa kodissaan ja elinympäristössään
 • mahdollistaa ikäihmisten osallisuutta ja vuorovaikutusta ympäristön kanssa
 • lisätä ikäihmisten vaikuttamismahdollisuuksia erityisesti teknologian kehittämisen suhteen
 • tuoda mukaan ja hyödyntää yleishyödyllisten järjestöjen osaaminen ja resurssit sekä
 • kehittää yleishyödyllisten tahojen toimintaedellytyksiä.
Kakatelogo