Ystäväpiiri-toiminta

Ystäväpiiri-toiminta lievittää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä Ystäväpiiri-koulutuksen ja -ryhmätoiminnan keinoin.

Ystäväpiiri-toiminnan taustaa

Ystäväpiiri-toiminnalla on laaja tutkimus- ja kehittämistausta. Toimintaa on kehitetty geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeella sekä kahdella RAY:n projektilla. Tällä hetkellä Ystäväpiiri-toiminta on osa Vanhustyön keskusliiton vakinaista toimintaa.

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke (2002-2006) Ystäväpiiri-toiminnan lähtökohtana 

Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan ja Ystäväpiiri-ohjaajakouluksen taustalla on Vanhustyön keskusliiton Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke, jota toteutettiin vuosina 2002–2006. Hankkeessa tutkittiin suomalaisten iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä, sen yleisyyttä ja syitä sekä yksinäisyyden kokemuksen lievittymistä ryhmätoiminnan avulla. Hankkeen tutkimusjohtajana toimi professori Kaisu Pitkälä.

Vanhustyön keskusliiton toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista reilu kolmannes kärsii yksinäisyydestä vähintään toisinaan ja 5 % jatkuvasti. Iäkkäiden ihmisten kokema yksinäisyys voi johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen, masennukseen, laitoshoitoon, dementoitumiseen ja ennenaikaiseen kuolemaan. 

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen mukaan tavoitteellinen, oikein kohdennettu ja hyvin suunniteltu psykososiaalinen ryhmäkuntoutus

  • Paransi yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten psyykkistä hyvinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä
  • Vähensi merkittävästi sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä sekä niiden kustannuksia verrattuna kontrolliryhmään
  • Aktivoi yksinäisyydestä kärsiviä ikäihmisiä sosiaalisesti

 
Lisätietoa esim.

Pitkälä H, Routasalo P, Kautiainen H, Tilvis RS. Effects of Psychosocial Group Rehabilitation on Health, Use of Health Care Services, and Mortality of Older Persons Suffering From Loneliness: A Randomized, Controlled Trial. Journal of Geronotology 2009:64,792-800.

Pitkälä KH, Routasalo P, Kautiainen H, Sintonen H, Tilvis RS.Effects of socially stimulating group intervention on lonely, older people's cognition: a randomized, controlled trial. Am J Geriatr Psychiatry, Volume: 19, Issue: 7, Date: 2011 Jul , Pages: 654-63.

Routasalo PE, Pitkälä KH, Kautiainen H, Tilvis RS. Effects of psychosocial group rehabilitation on social functioning, loneliness and well-being of lonely, older people: randomized controlled trial. Journal of Advanced Nursing Feb2009, Vol. 65,2,297-305.

Savikko N, Routasalo P, Tilvis R, Pitkälä K. Psychosocial group rehabilitation for lonely older people: favourable processes and mediating factors of the intervention leading to alleviated loneliness. International Journal of Older People Nursing 2010 Mar 5 (1): 16-24. 

Tutkimuksesta käytäntöön RAY:n kehittämisprojekteilla 

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen hyvien tulosten pohjalta Vanhustyön keskusliitto jatkoi psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen kehittämistä iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi. Toimintaa organisoitiin ja koulutukseen satsattiin. Vuodesta 2006 lähtien toimintaa toteutettiin RAY:n kolmivuotisella toiminta-avustuksella, jonka aikana kehitettiin Ystäväpiiri-koulutusmalli ja Ystäväpiiri-ryhmämalli. Ystäväpiiri-toiminta jalkautui ympäri Suomea pieniin, keskisuuriin ja suuriin kuntiin, yhteensä 40 paikkakunnalle. Projektipäällikkönä toimi Anu Jansson ja projektisuunnittelijana Tarja Ylimaa.

Toiminnasta kerättiin projektin (2006-2008) aikana palautetta sekä koulutettavilta että ryhmiin osallistuvilta. Tärkein tavoite Ystäväpiiri-ryhmissä oli yksinäisyyden tunteen lievittyminen ja jakaminen. Lähes 90 % vastaajista (n = 273) koki yksinäisyyden tunteen lievittyneen ryhmän aikana ja yli 70 % koki sen lievittyneen vielä ryhmän jälkeen. Ryhmäläisistä 90 % koki, että yksinäisyyden tunnetta ymmärrettiin ryhmässä (Jansson 2009).

Ryhmäläisistä 95 % lähtisi mukaan uudestaan vastaavaan ryhmätoimintaan ja lähes 100 % suosittelisi toimintaa ystävilleen. Ryhmäläiset kokivat, että ryhmiä pitäisi järjestää kaikille tarvitseville ympäri Suomea. Ohjaajille ja toimintaa koordinoiville ryhmäläiset antoivat vinkkejä tulevaisuutta ajatellen paremmasta tiedottamisesta sekä hyvistä ryhmien sisällöistä ja käytännöistä. Tieto oli arvokasta ryhmien jatkokehittämisessä (Jansson 2009).

Ystäväpiiri-toiminta jatkui RAY:n toisella projektiavustuksella 2009-2011. Toiminnan tavoitteena oli valtakunnallisen koulutus- ja ryhmätoiminnan ylläpitäminen sekä alueellisen ryhmänohjaajien tukimallin luominen. Alueohjaajat tukivat koulutettuja ohjaajia ja ryhmiin osallistuneita, järjestivät koulutuksia sekä koordinoivat Ystäväpiiri-toimintaa alueellaan. 

Tällä hetkellä Ystäväpiiri-toiminta on osa Vanhustyön keskusliiton jatkuvaa toimintaa, josta vastaa Anu Jansson. Toiminnan tavoitteena on edistää yksinäisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta ryhmä- ja koulutustoiminnan sekä alueohjauksen avulla. Tärkeänä tavoitteena on myös yksinäisyyden ennaltaehkäisy.

Lukuvinkki: Jansson A. (toim). 2012. Psykososiaalinen ryhmätoiminta yksinäisyyden lievittäjänä. Projektiraportti 2009-2011. Vanhustyön keskusliitto ry.  Raportissa kuvataan psykososiaalisen ryhmätoiminnan tavoitteellista suunnittelua, kehittämistä ja toteutusta.

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen (2002–2006) raportteja

Psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus, raportti 11
9 MB, päivitetty 5.1.2016
Omaishoito yhteistyönä. Iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus, raportti 14
972 KB, päivitetty 5.1.2016