Hankintalain kokonaisuudistus lausuntokierroksella

Hankintalain kokonaisuudistus lausuntokierroksella

Viestintä, 21.5.2015

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä luovutti ehdotuksensa hankintalain uudistamiseksi työministerille 13.5.2015. Hankintalain uudistamisen taustalla ovat julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevat EU-direktiivimuutokset, jotka tulee saattaa kansallisesti voimaan viimeistään keväällä 2016.

Ehdotuksen 12 luvussa (106 § - 114 §) käsitellään sosiaali- ja terveyspalveluita sekä muita erityisiä palveluhankintoja.

Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietintö on lähetetty lausuntokierrokselle ja lausunnot on pyydetty toimittamaan viimeistään 6.7.2015. Myös Vanhustyön keskusliitolta on pyydetty lausuntoa.

Vanhustyön keskusliitto jätti jo aiemmin keväällä näkemyksensä hyvästä hankinnasta useille tahoille. Kannanotossaan keskusliitto painottaa, että hankintoja suunniteltaessa tulee ensin varmistaa iäkkään henkilön arvokkaan elämän toteuttaminen niin, että Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista erityislakina toteutuu. Tämän jälkeen hankintakäytännöistä ja -muodoista reunaehdot ja mahdollisuudet määrittää hankintalaki menettelytapalakina.

Tutustu keskusliiton kannanottoon:

VTKLn näkemyksiä hyvästä hankinnasta 22.4.2015
182 KB, päivitetty 3.3.2016


Takaisin