80-vuotiaat ovat elämäänsä tyytyväisiä

80-vuotiaat ovat elämäänsä tyytyväisiä

Viestintä, 6.2.2015

Suurin osa 80-vuotiaista on elämäänsä tyytyväisiä ja toimintakykyisiä, ilmenee Ilmarisen tekemästä tutkimuksesta. Enemmistö asuu edelleen omassa kodissaan eikä tarvitse palveluita selvitäkseen arjesta. Eläkeläiset ovat myös säästäväisiä: eläke riittää elämiseen hyvin puolella 80-vuotiaista. Tutkimustulokset julkistettiin Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton järjestämässä iAreena-seminaarissa Helsingissä 6.2.2015.

– Tutkimuksemme mukaan valtaosalla tämän päivän 80-vuotiailla menee mukavasti. Tulos on jopa yllätys yleiseen mielikuvaan verrattuna. Positiivista on sekin, että vain joka kymmenes on yksinäinen. Tällä ikäryhmällä yksinäisyys ei siis ole yleinen ongelma, vaikka yksilötasolla se sitä varmasti onkin, sanoo Ilmarisen eläkevakuuttamisesta vastaava varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta

Kyselyyn vastasi puhelimitse loka-joulukuussa 2014 yhteensä 500 vuonna 1935 syntynyttä eläkeläistä. Vastaajissa oli sekä työ- että kansaneläkettä saavia eläkeläisiä ympäri Suomen. Vastausprosentti oli 52.

Suurin osa 80-vuotiaista (70 %) on elämäänsä tyytyväisiä. Moni pitää itseään myös säästäväisenä, toimintakykyisenä ja sosiaalisena. Vain harva (11 %) tuntee itsensä yksinäiseksi. Valtaosa (87 %) 80-vuotiasta asuu edelleen kotonaan ja joka toinen (45 %) asuu yksin. Päivät kuluvat tavallisesti kotona arkisissa askareissa (58 %) tai harrastusten parissa (22 %). Vain harvalla (4 %) päivät sujuivat lähinnä toipuen ja voimia keräten. 

Eläke riittää, jos se on vähintään 1400 euroa kuukaudessa

Ilmarisen tuoreessa tutkimuksessa selvisi, että eläke riittää elämiseen hyvin joka toiselle (51 %). Erityisen hyvin eläke riittää, jos se on vähintään 1400 euroa kuukaudessa.  Pieni osa (7 %) 80-vuotiasta on vain kansaneläkkeen varassa.

– Eläkeläiset saavat eläkkeensä riittämään, koska ovat säästäväisiä ja toimintakykyisiä.  He ovat myös sopeutuneet tulotasoonsa hyvin. Eläke riittääkin suurimmalle osalle 80-vuotiaista lähes yhtä hyvin nyt kuin eläkkeelle jäädessä 20 vuotta sitten. Sen sijaan eläkkeen riittävyys seuraavan viiden vuoden aikana huolettaa jo kasvavaa joukkoa eläkeläisiä, arvioi Sini Kivihuhta.

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 80-vuotias saa eläkettä keskimäärin 1540 euroa kuukaudessa. Miesten keski-eläke on 1 770 euroa, naisilla 1 380 euroa.

Suurimalla osalla (74 %) 80-vuotiasta on säästöjä, mutta vain harva on joutunut turvautumaan niihin.  Joka kuudes oli tehnyt jossain vaiheessa eläkkeelle jäätyäänkin töitä. Vapaaehtoistyötä on tehnyt reilu kolmannes ja lastenlapsia hoitanut yli puolet.

Joka kolmas tarvitsee palveluita arjessa selviämiseen

Elinvoimaa 80-vuotiaat saavat erityisesti perheestä, sukulaisista ja ystävistä. Sosiaalisista suhteista voimaa saavat erityisesti naiset. Myös liikunta ja muut harrastukset ovat tärkeitä.

Monia ikääntyviä huolestuttaa etenkin oma terveys ja jaksaminen sekä yhteiskunnan teknistymi-nen. Sen sijaan esimerkiksi asumisjärjestelyt eivät huoleta 80-vuotiaita. Huolenaiheeksi sen on nimennyt vain 12 % ikäryhmästä.Tämän päivän 80-vuotiaat pärjäävät oman arvionsa mukaan arjessa vielä hyvin. Palveluja arjesta selviämiseen on käyttänyt kolmannes (35 %). Suurin osa (65 %) odottaa kuitenkin tulevaisuudessa saavansa palveluita yhteiskunnalta. Vajaa puolet odottaa saavansa palveluita myös perheeltään. Kolmannes on varautunut ostamaan hoivapalveluita itse.


Naiset miehiä tyytyväisempiä, sosiaalisempia ja säästäväisempiä


Tutkimuksessa selvisi, että sukupuolten välillä on eroja. Naiset ovat kaiken kaikkiaan miehiä tyyty-väisempiä, aktiivisempia ja sosiaalisempia. Erityisesti he ovat kuitenkin säästäväisempiä.
– Naisten täytyy olla säästäväisiä, sillä heidän eläkkeensä on miehiä pienempi. Yli puolella naisista eläke jää alle 1400 euron, kun miehillä vastaavan verran saa joka kolmas. Lisäksi naiset asuvat to-dennäköisemmin yksin eikä heillä ole kumppania jakamassa elinkustannuksia, toteaa Sini Kivihuh-ta.
80-vuotiasta miehistä joka viides (21 %) asuu yksin. Naisista yksinasujia on jo kolme kertaa enem-män (61 %).
– Mielenkiintoinen yksityiskohta tutkimuksessa on, että eniten sekä 80-vuotiaita miehiä että naisia huolettaa naisten terveys, Sini Kivihuhta sanoo.


Sopiva eläkeikä on joustavasti 65 vuotta


Valtaosa vuonna 1935 syntyneistä eläkeläisistä on ollut eläkkeellä jo 20 vuotta. Miehillä takana on keskimäärin 40 vuoden työura, naisilla vuosia työelämässä kertyi keskimäärin 35.
– Vanhuuseläkeikä vuonna 1935 syntyneillä oli virallisesti 65 vuotta, mutta varhennetulle van-huuseläkkeelle pääsi jo 60-vuotiaana ja yksilölliselle varhaiseläkkeelle 55-vuotiaana. Työkyvyttö-myyseläkepolku oli nykyisenkaltainen ja työttömille tien eläkkeelle tarjosi työttömyyseläke. Keski-määrin tämän päivän 80-vuotiaat jäivät eläkkeelle n. 60-vuotiaana, Sini Kivihuhta sanoo.
Useimmat 80-vuotiaat olivat sitä mieltä, että sopiva eläkeikä on 65 vuotta. Monissa vastauksissa painottui joustavuus terveydestä ja kunnosta riippuen.

iAreenassa ajankohtaisia puhujia ja teemoja 

iAreena on Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton järjestämä seminaari ajankohtaisesta ikääntyvien asioihin liittyvästä teemasta. Tapahtuma järjestettiin nyt viidennen kerran. Tämän vuoden teemana oli ”15 vuotta eläkkeellä, miten menee?”

Kyselytutkimuksen lisäksi professori Kaisu Pitkälä Helsingin yliopistosta esitteli tutkimustietoa 80-vuotiaiden terveydestä ja toimintakyvystä. Vanhustyön keskusliitosta toiminnanjohtaja Satu Helin pohti vanhusten palveluiden omaehtoisuutta ja vanhempi suunnittelija Anu Jansson esitteli Ystäväpiiritoimintaa ikääntyvien yksinäisyyden lievittäjänä.

Toimittaja Johanna Korhosen vauhdittamassa paneelikeskustelussa päivän teemaan pureutuivat professori Kaisu Pitkälä Helsingin yliopistosta, professori Timo Strandberg Helsingin ja Lapin yliopistosta, dosentti Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopistosta sekä toimitusjohtaja Elisa Pilli-Sihvola Hoivia sisälähetyksestä.

Tutustu seminaarin esitysmateriaaleihin

15 vuotta eläkkeellä -tutkimuksen tulokset
815 KB, päivitetty 5.2.2015
IAreena miten menee 80+ Pitkala
126 KB, päivitetty 6.2.2015
iAreena Satu Helin Palvelua vai omaehtoisuutta
283 KB, päivitetty 5.2.2015
Ystäväpiiri-toiminta verkostoi ja lievittää ikääntyvien ihmisten yksinäisyyttä
5.6 MB, päivitetty 5.2.2015


Takaisin