Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta ei pidä vaarantaa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta ei pidä vaarantaa

Viestintä, 15.12.2014

Kannanotto ehdotukseen rahapelitoimijoiden yhdistämisestä

Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) myöntämä avustus on ollut edellytys Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry:n menestykselliselle toiminnalle. RAY:n Vanhustyön keskusliiton (VTKL) eri toimintoihin kohdentama rahoitus muodostaa 77 % liiton tuotoista. VTKL:llä on 340 jäsenjärjestöä, joille RAY:n tuki ja rahoitus on merkittävä. Järjestöt ovat keskeisiä preventiivisten toimien toteuttajia ylläpidettäessä ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia ja ehkäistäessä ongelmien syntyä. Vapaaehtoistoiminnan lisäksi jäsenistön tuottamat palvelut mahdollistavat kotihoidon ja siten myös valtioneuvoston rakennepoliittisen ohjelman toteuttamisen hillittäessä laitoshoidon kasvua.

Kansalaisten vapaaehtoistyö, muu kolmannen sektorin kautta organisoitu auttamistyö sekä laaja kehittämistyö eivät onnistu ilman RAY:n turvaamaa perusrahoitusta. Kohtuullisen pienellä tuella aikaansaadaan merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä, mitkä ehkäisevät kalliiden palvelujen tarvetta. Ehkäisevästä toiminnasta kuntien saamaa hyötyä näkee harvoin mitattavan rahallisesti.  Tulevassa Sote-järjestelmässä kunnille jää ehkäisevän toiminnan vastuu, mistä on jo nyt nähtävissä tarve vahvistaa yhteistyötä järjestötoimijoiden kanssa. Sote-rahoituksen ollessa palveluiden osalta epäselvä ei ole perusteita tuoda samanaikaisesti epävarmuutta yhteiskuntaamme luotettavalla ja vaikuttavalla tavalla preventiivisiä hyötyjä tuottavien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan.    

Olemassaolonsa turvaamiseksi on luontevaa puolustaa rahoittajansa autonomiaa. RAY ei ole kuitenkaan pelkkä rahoittaja – RAY on hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijaorganisaatio sekä yhteistyökumppani Vanhustyön keskusliitolle ja sen jäsenistölle. Kiitettävää on yhteistyösuhteen luottamuksellisuus, jota kuvaa molemmin puolinen avoimuus ja tahto kehittää toimintaa entistäkin vaikuttavampaan suuntaan. RAY:n rahoitustoiminnan vaikuttavuuden arviointi on pitkälle kehitettyä ja vastuullista toimintaa.

Eloisa ikä-ohjelman koordinaation yhteistyössä RAY ja VTKL yhdistävät osaamisensa ja innokkuutensa uudenlaisella yhteistyösuhteella, jonka tuloksena voidaan tukea jopa 25 osaprojektin toimijoita. Vuorovaikutteisella toimintamallilla varmistetaan laajan kehittämistoiminnan tuloksellisuus.

Ehdotus rahapelitoimijoiden yhdistämisestä on tuotu julkisuuteen paniikinomaiselta vaikuttavalla aikataululla ilman perusteluja yhdistymisestä saataviin hyötyihin. Uusien avausten teossa olisi tärkeää osoittaa ensin selkeästi nykytoiminnan ongelmat ja sen jälkeen mahdollisesta yhdistämisestä saatavat konkreettiset hyödyt. Rahapelitoimijoiden avustamien kohderyhmien erilaisuudesta johtuen on vaikea nähdä yhdistämisestä saatavia synergiahyötyjä. Pikemminkin yhdistämistoimet aiheuttaisivat huomattavaa epävarmuutta kentässä, jossa muutenkin on poikkeuksellisen turbulenttia. 

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry

  • pitää tarkoituksenmukaisena, että sekä RAY että sen yhteistyökumppanit voivat keskittyä perustehtävänsä mukaiseen toimintaan rahapelitoimijoiden hallinnollisten rakenteiden spekuloinnin sijaan.
  • pitää tärkeänä RAY:n osaavan toiminnan jatkuvuuden turvaamisen keskeisenä sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukijalkana.
  • pitää välttämättömänä, että rahapelitoimijoiden yhdistämissuunnitelmiin ei ryhdytä, koska se toisi merkittävää uhkaa järjestötoimintaan ja sen perusrahoitukseen.
  • pitää tavoitteenaan, että vanhuuseläkeväestön hyväksi järjestötyötä tekevien rahoitus kasvaa ikääntyneiden ihmisten määrän lisääntyessä.
  • haluaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa keskittyä kehittämiseen, yhteistyöhön ja toimintansa suuntaamiseen tulevien sote-toimijoiden kanssa väestön hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseksi. 

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Satu Helin, 050 4285 244, satu.helin(at)vtkl.fi.Takaisin