Laiminlyödyt hopeamarkkinat – Hyvää ikääntymistä tukevilla palveluilla alati kasvava tarve

Viestintä (info a vtkl.fi), 14.8.2014

Suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä ikääntyvien tarpeisiin vastaaminen tulee olemaan entistä suurempi kilpailutekijä kansainvälisillä markkinoilla. Ikäihmiset odottavat palveluilta laatua, yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Heillä on myös aiempia ikäluokkia enemmän varaa kuluttamiseen.

Vaikka ikäihmiset edustavat nopeasti kasvavaa osuutta kuluttajista niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla, suuri osa teknologian kehittäjistä ei kuitenkaan vielä ole ottanut ikäihmisiä markkinasegmenttinä haltuunsa, saati sitten ymmärtänyt ikäryhmän tarpeiden merkitystä. VTT:n toimittama ja Vanhustyön keskusliiton kustantama uusi julkaisu Ikäteknologia pureutuu 20 asiantuntijakirjoittajan voimin ikäteknologian ongelmakenttään haastaen samalla eri sidosryhmät yhteistyöhön entistä parempien tuotteiden, palvelujen ja ympäristöjen kehittämiseksi.

”Ikäteknologialla tarkoitetaan hyvää ikääntymistä tukemaan suunnattuja tuotteita, palveluja ja infrastruktuureja sekä sosiaalisia-, fyysisiä- ja informaatioympäristöjä. Teknologian kehittäjille on tarjolla valtava mahdollisuus liiketoiminnan kehittämiseen, jos ja kun tuotteita kohdistetaan ikääntyvien yhä kasvavalle kuluttajaryhmälle”, sanoo julkaisun toimittaja, dosentti ja VTT:n johtava tutkija Jaana Leikas.

Ikääntyvien erityistarpeet ja toiveet huomioon nykyistä paremmin

”Hyvän ikäteknologian tuoterepertuaarin vähäisyys kertoo kyvyttömyydestä suunnitella, kehittää ja markkinoida tuotteita ja palveluja, jotka palvelisivat ikäihmisten eriytyneitä tarpeita. Ikääntynyt kuluttaja ei ole kiinnostunut ainoastaan hoivan ja hoidon palveluista, vaan aktiiviset seniorit hyödyntävät ja tulevat entistä enemmän hyödyntämään mitä moninaisimpia tieto- ja viestintäteknologian tuotteita ja palveluja yhä lisääntyvällä volyymilla. Teknologiakehittäjien olisi siis syytä vakavasti pohtia tuotteittensa kohderyhmän uudelleen fokusointia”, Leikas jatkaa.

Tilastojen mukaan Suomessa yli 65-vuotiaita on nyt 18,8 % väestöstä. Vuoteen 2030 mennessä heitä arvioidaan olevan 25,6 % väestöstä ja määrällisesti noin 1,5 miljoonaa. Vuonna 2013 Euroopan Unionissa runsaat 18 prosenttia kuluttajista (noin 92 miljoonaa) oli yli 65-vuotiaita. Yhdysvalloissa heidän määränsä ennustetaan olevan vuonna 2030 jo yli 72 miljoonaa, mikä on 20 prosenttia koko väestöstä. Monissa Aasian maissa yli 50-vuotiaat muodostavat jo 37 prosenttia väestöstä. Koska ikäihmiset ovat entistä terveempiä, aktiivisen eläkeiän vuosikymmenet tuovat monille uusia mahdollisuuksia kuluttamiseen. Teknologia nähdään elämän laatua parantavana tekijänä, joka tarjoaa välineitä esimerkiksi sosiaalisuuteen ja oman hyvinvoinnin lisäämiseen.

Tuotteille ja palveluille uusia vaatimuksia

Niin sanottujen hopeamarkkinoiden (silver markets, silver economy) kasvu avaa uusia vaatimuksia tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle. Hopeamarkkinoilla menestyminen edellyttää herkkyyttä ja avoimuutta ikääntyvien tarpeille. Huomioitava on, että kuluttamista ehkäisevät valitettavan usein huonosti suunnitellut tuotteiden käyttöliittymät, joissa ikääntymisen tuomaa fyysisen ja kognitiivisen kapasiteetin heikkenemistä ei ole huomioitu. Lisäksi markkinoille kaivataan ikäihmisten elämän laadun parantamiseen liittyviä tuotteita ja palveluja. 

Hopeamarkkinoiden toimivuuden kannalta on olennaista, että ikääntyvän kuluttajan toiveet osataan ottaa huomioon ja hyödyntää jo uusien liiketoimintamallien ja ansaintalogiikoiden suunnittelussa. Lisäksi tulisi keskittyä tuotteiden näkyvyyden parantamiseen ja tuotteiden yhteensopivuuden varmistamiseen. Käyttäjien ottaminen mukaan tuotesuunnitteluun sekä esteettisten ja eettisten kysymysten huomioiminen lisäävät tuotteiden hyväksyttävyyttä. 

Lisätietoja:
Dosentti, johtava tutkija Jaana Leikas, VTT, 020 722 111, jaana.leikas(at)vtt.fi
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliitto 050 63611, pirkko.karjalainen(at)vtkl.fi
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, Vanhustyön keskusliitto 050 421 0762, leena.valkonen(at)vtkl.fi

Julkaisu Ikäteknologia, 282 sivua, toimittanut Jaana Leikas, kustantaja Vanhustyön keskusliitto ry on tilattavissa Vanhustyön keskusliiton verkkokaupasta. 

Ikäteknologia-teoksen kirjoittajat:

Heikki Haaparanta, FT, kehitysjohtaja, Turun kauppakorkeakoulu 
Mikko Härmä, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos 
Veikko Ikonen, erikoistutkija, VTT
Jyrki Jyrkämä, emeritusprofessori, Jyväskylän yliopisto 
Antti Karisto, professori, Helsingin yliopisto 
Maria Laukka, taidekasvattaja, tietokirjailija 
Jaana Leikas, dosentti, FT, johtava tutkija, VTT 
Helinä Melkas, professori, Lappeenrannan tekninen yliopisto
Jari Multisilta, professori, Helsingin yliopisto & Tampereen teknillinen yliopisto 
Nina Nevala, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos; professori Jyväskylän yliopisto
Satu Pekkarinen, FT, erikoistutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of 
Innovation
Anu Raappana, KL, tutkimuspäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu 
Merja Rantakokko, TtT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto 
Isto Ruoppila, emeritusprofessori, Jyväskylän yliopisto
Pertti Saariluoma, professori, Jyväskylän yliopisto
Reijo Savola, johtava tutkija, VTT
Lea Stenberg, projektipäällikkö, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry 
Harri Suominen, emeritusprofessori, Jyväskylän yliopisto 
Hannele Tiittanen, hoitotyön yliopettaja; Lahden ammattikorkeakoulu 
Ira Verma, arkkitehti, tutkija, Aalto-yliopisto, Sotera Instituutti 
Marja-Liisa Viherä, FT, ViheräVerstas Oy Takaisin