Vanhustyön keskusliiton teesit EU-vaaleissa 2014

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 10.4.2014

Vanhustyön keskusliiton hallitus vahvisti keskusliiton EU-vaaliteesit tämänpäiväisessä kokouksessaan.

Euroopan unioni on tärkeä väline rauhan, yhteiskunnallisen vakauden ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Noin kaksi kolmasosaa Suomen lainsäädännöstä saa jollain tavoin alkunsa Euroopan Unionista. Sen korkein päätösvallan käyttäjä on demokraattisesti kaikissa 28:ssa jäsenmaassa valittava Euroopan parlamentti. Siksi on tärkeää äänestää EU-vaaleissa 25.5.

Vanhustyön keskusliitto pitää tärkeinä seuraavia teemoja:

1 .Päätöksenteon subsidiariteetti- eli läheisyysperiaate
Kansalaisia koskettavat keskeiset sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin liittyvät päätökset tulee tehdä mahdollisimman pitkälti paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Kaikilla tasoilla päätöksenteon avoimuus vahvistaa luottamusta.

2. Ikäihmisten tärkeimmät palvelut tuotettava lähellä
Kun yhteisesti hyväksyttynä tavoitteena on ikäihmisten asuminen kotona, tulee tärkeimmät sosiaali- ja terveyspalvelut olla saatavissa lähellä heitä. Nämä ovat kotihoidon ja perusterveydenhuollon palveluita, joita voivat kuntien lisäksi tuottaa myös yritykset ja järjestöt.

3. Hankintalain uudistaminen
Hankintalainsäädännön uudistaminen on pidettävä vahvasti kansallisen valmistelun käsissä. Hankintadirektiivi antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Lakia uudistettaessa on tärkeätä painottaa palveluiden laatua iäkkään asiakkaan kannalta, niiden saatavuutta läheltä sekä tuottajien yhteiskunnallista vastuullisuutta.

4. Järjestöjen toimintamahdollisuudet
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen työ ihmisten hyvinvoinnin parantajana ja erilaisten palveluiden toteuttajana on erittäin merkittävää. Koko kolmannen sektorin toiminta ja sen toteuttama laaja vapaaehtoistyö tulee jatkossakin mahdollistaa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen elinvoimaisuuden kannalta tärkeän Raha-automaattiyhdistyksen toiminta on varmistettava.

5. Arvokas vanhuus ja osallisuus
Iäkkäiden ihmisten hyvä elämä voidaan turvata vain perusoikeuksien toteutumisen sekä sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin kautta. Vanhustyön keskusliiton arvojen mukaisesti arvokas vanhuus on aina ihmisoikeus. Nyt on aika kysyä EU-vaalien ehdokkailta, mitä he ovat valmiit tekemään ihmisten arvokkaan vanhuuden ja täyden osallisuuden puolesta.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11, pirkko.karjalainen a vtkl.fiTakaisin