Ikääntyneet tarvitsevat räätälöityä teknologiaa sekä käyttötukea

Herttakaisa Kettunen (herttakaisa.kettunen a vtkl.fi), 29.10.2013

Erityisesti ikääntyneet ovat vaarassa jäädä tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Teknologian kehitys on helpottanut monien asioiden hoitamista, mutta samalla kehitys uhkaa jättää jalkoihinsa ne, joilla on vaikeuksia omaksua uusia ratkaisuja. Kasvokkaiset palvelut vähenevät ja monien arkipäivän asioiden hoitamisessa edellytetään tietoteknisiä taitoja. Uusien välineiden haltuun ottaminen on haaste tämän päivän ikääntyneille, sillä monet heistä eivät ole tottuneita tietotekniikan käyttäjiä.

Tuoreessa tutkimuksessa tarkastellaan, miten ikääntyneet itse kokevat teknologisten laitteiden käytön jokapäiväisessä elämässään kotona ja lähiympäristössä sekä miten teknisiä ratkaisuja voitaisiin kehittää ikääntyneiden tarpeisiin paremmin sopiviksi.

”Teknologian tulisi olla haasteen sijaan mahdollisuus. Vaikka laitteita ja palveluja kehitetään usein nuorempien sukupolvien ehdoilla, ikääntyneillä tulisi olla yhtäläinen oikeus päästä osallisiksi niiden tarjoamista hyödyistä”, toteaa hankkeen vastuututkija Minna-Liisa Luoma.

Teknologia voi tukea iäkkään henkilön toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita sekä auttaa arjessa, jos se on edullista, kätevää ja tarpeenmukaista, eikä sen käyttöönottoon painosteta. Lisäksi sen on oltava helppokäyttöistä ja sovittava henkilön arkeen.

Monet myös kaipaavat uusien laitteiden ja palvelujen käytössä tukea. On kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisiin iäkkäisiin, joilla ei ole läheisiä auttamassa teknologian käytössä. Teknologiaa ja sen käyttömahdollisuuksia tulee myös aktiivisesti tehdä tutuksi ikääntyneille. Samalla on tärkeää pitää yllä vaihtoehtoista palvelutarjontaa niille, jotka eivät osaa tai halua käyttää teknologiaa arjessa tai joilla ei ole siihen mahdollisuutta.

Tutkimusta varten kerättiin kyselyaineisto ja tehtiin viisi ryhmähaastattelua vuosina 2012–2013 vanhusten palvelukeskuksessa Helsingissä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 23 yli 75-vuotiasta kotonaan asuvaa henkilöä.

Hanke on osa Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteistä KÄKÄTE-projektia (Käyttäjälle kätevä teknologia), joka alkoi vuonna 2010. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä.

Lähde:
Jenni Wessman, Kaaren Erhola, Satu Meriläinen-Porras, Richard Pieper ja Minna-Liisa Luoma: Ikääntynyt ja teknologia – kokemuksiani teknologian käytöstä. KÄKÄTE-tutkimuksia 2/2013.

Julkaisun voi tilata Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta (puh. 09 774 5900) tai Vanhustyön keskusliitosta (puh. 09 350 8600). Yksittäiskappaleet toimitetaan maksutta.

Lisätietoja:

KÄKÄTE-projekti

Minna-Liisa Luoma
neuvotteleva virkamies
STM
puh. 029 516 3134
minna-liisa.luoma(at)stm.fi

Jenni Wessman
tutkija
THL
puh. 029 524 6892
jenni.wessman(at)thl.fi

Lea Stenberg
projektipäällikkö
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
puh. 050 323 5533
lea.stenberg(at)valli.fiTakaisin