Laatusuositus tukee ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamista

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 31.7.2013

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat uudistaneet laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen. Toimintakykyinen vanhuus parantaa elämänlaatua, vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja hillitsee hoitokustannusten kasvua.

Uudistunut laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi julkistettiin 17. heinäkuuta SuomiAreena-tapahtumassa Porissa.

Laatusuosituksessa on hyödynnetty uusin tutkimustieto ja otettu huomioon yhteiskunnan muutokset. Tavoitteena on tukea kuntia väestörakenteen muutoksessa ja vanhuspalvelulain toimeenpanossa. Uusi laki tuli voimaan heinäkuun alussa. STM ja Kuntaliitto pitävät tärkeänä, että kunnat varautuvat kaikessa toiminnassaan ikärakenteen muutoksiin ja turvaavat laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut iäkkäille. Laatusuositus tukee tässä tehtävässä kuntapäättäjiä. Se on tarkoitettu myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön.

Laatusuositus tarkastelee ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn lisäksi osallisuutta, asumista, palveluja sekä hoiva- ja hoitopalvelujen henkilöstöä ja johtamista. Näistä esitetään suosituksia ja tavoitteita, joiden toteutumista seurataan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Laatusuositus korostaa iäkkäiden osallisuuden vahvistamista. Tarvitaan aitoa yhdessä tekemistä niin, että kaikessa kehittämisessä ja päätöksenteossa kuuluu iäkkäiden ääni.

Palvelujen rakennetta ja toimintatapoja on kunnissa muutettava niin, että kotiin annettavaa tukea lisätään ja monipuolistetaan. Erityisen tärkeää on lisätä erilaisia kuntoutuspalveluja. Kotona pärjääminen mahdollisimman pitkään on ikäihmisten oma toive. Laatusuositus korostaa myös ravitsemuksen ja liikunnan merkitystä hyvinvoinnin keskeisinä osatekijöinä.

Hoiva- ja hoitopalveluissa tarvitaan riittävästi henkilöstöä, joka vastaa asiakkaiden toimintakykyä ja palvelujen tarvetta. Laatusuosituksessa on suositus henkilöstön kohdentamisesta kotihoidossa sekä henkilöstömitoituksista tehostetussa palveluasumisessa, laitoshoidossa ja terveyskeskuksen pitkäaikaishoidossa.

Toteutumista on seurattava järjestelmällisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa henkilöstön määrän ja tehtävärakenteen kehitystä tarkoin mm. vanhuspalvelulain seurantakyselyjen kautta. Tietoa henkilöstömitoituksista on kerätty ennen lain voimaantuloa ja seuraava tiedon keruu on syksyllä 2014.

Laatusuositus on valmisteltu laajapohjaisessa työryhmässä.

Lisätietoja
johtaja Päivi Voutilainen, STM p. 0295 163 403
hallitusneuvos Riitta Kuusisto, STM p. 0295 163 401
varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, Kuntaliitto p. 040 334 5813
johtaja Tarja Myllärinen, Kuntaliitto, p. 050 596 9866

Julkaisu on luettavissa netissä: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksiTakaisin