Ikääntyneet tarvitsevat apua pankkiasioiden hoitamisessa

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 26.11.2012

KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) kyselyn mukaan eri-ikäiset ikäihmiset käyttävät erilaisia tapoja laskuja maksaessaan. Alle 70-vuotiaista 86,8 % ilmoittaa käyttävänsä verkko-pankkia, mutta vanhemmissa ikäryhmissä verkkopankin käyttö on selvästi muuta väestöä vähäisempää. 70–84-vuotiaista 52 % maksaa verkkopankissa, mutta yli 85-vuotiaista vastaajista vain muutama. Suoraveloituksen käyttö on ikäihmisillä yleistä, ja sitä pidetään hyvänä ja toimivana maksutapana.

Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä useampi käyttää pankin maksupalvelua (maksu-kuorta) tai maksaa laskut konttorissa kassalla. Yli 85-vuotiaista lähes puolet maksaa edelleen ainakin osan laskuistaan pankin kassalla. Yli 85-vuotiailla läheisten merkitys pankkiasioiden hoitamisessa on suuri: lähes joka kolmas vastaajista ilmoitti, että läheinen maksaa laskuja hänen puolestaan.

Vastaajien kertomia ongelmia laskujen maksamisessa:
- Pankit perivät korkeita palvelumaksuja päivittäispalveluista.
- Pankkien maksuautomaatteja on lopetettu.
- Konttorit sijaitsevat kaukana ja kulkeminen on vaikeaa.
- Verkkopankin käyttö: Internetin ja tietokoneen käyttöön liittyviä ongelmia on paljon, internetyhteyksissä on ongelmia etenkin maaseudulla. Tilinumerot ja viitenumerot ovat pitkiä ja työläitä kirjoittaa, ja virheitä pelätään.

Kuten Suomen Pankkikin on todennut, viime vuosina pankkiasioinnissa on siirrytty yhä enemmän sähköisiin ja internetpohjaisiin palveluihin, ja pankit ovat supistaneet konttoripalvelujen tarjontaa. Kuitenkaan kaikki pankkien asiakkaat, kuten ikääntyneet tai erityisryhmät, eivät pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähköisiä palveluja. Suomen Pankki korostaa, että pankkien on huolehdittava riittävästä käteisen rahan ja pankkipalvelujen saatavuudesta.

Kyselyn toteutus:

Kyselyyn vastasi 439 henkilöä maaliskuusta 2012 elokuuhun 2012. Kyselyyn vastattiin sähköisellä lomakkeella projektin verkkosivulla (52,1 % vastaajista), paperisella lomakkeella erilaisten tapahtumien yhteydessä (23,8 %) sekä Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojien käyntien yhteydessä (24,0 %).

Vastanneista alle 70-vuotiaita oli 38,0 prosenttia (167 henkilöä), ja ikäryhmään 70–84 vuotta sijoittui 45,6 prosenttia (200 henkilöä) vastanneista. Vanhimmassa ikäryhmässä, 85 vuotta täyttäneet tai sitä vanhemmat, oli 16,4 prosenttia vastanneista (72 henkilöä).

Lehdistötiedote KÄKÄTE-projektin verkkosivustolla:

http://www.ikateknologia.fi/images/stories/uutiset/Tiedote_KAKATE_laskujen_maksaminen.pdf

Suomen Pankin kannanotto käteispalvelujen saatavuuteen:
http://www.suomenpankki.fi/fi/suomen_pankki/ajankohtaista/tiedotteet/Pages/tiedote31_2012.aspx

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti käynnistyi tammikuussa 2010. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä. KÄKÄTE-projekti on osa World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa.

Lisätietoja: projektisuunnittelija Hennariikka Intosalmi, p. 050 360 1209, hennariikka.intosalmi(at)vtkl.fiTakaisin