Turvaohjeita senioreille -opas julkaistu

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 3.10.2012

Rikoksentorjuntaneuvosto on julkaissut ikääntyneelle väestölle tarkoitetut turvaohjeet, joissa konkreettisesti neuvotaan, miten toimien voi itse vähentää rikoksen uhriksi joutumisen riskiä. Rikoksentorjuntaneuvosto toivoo, että oppaan avulla lähipoliisi, vanhusjärjestöt ja muut keskeiset tahot voisivat yhteistyössä jakaa tätä tietoa senioreille turvallisuuden lisäämiseksi.

Rikoksentorjuntaneuvosto muistuttaa, että poliisitilastojen ja kansallisten uhritutkimusten mukaan ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta ja muu rikollisuus on harvinaista muuhun väestöön verrattuna. Rikoksia ikääntyneitä kohtaan kuitenkin esiintyy ja tämä voi aiheuttaa turvattomuutta. Julkisuudessa on kiinnitetty etenkin huomiota erilaisiin rahan ja omaisuuden anastamisiin, kuten varkauksiin auttamisen yhteydessä, huijauksiin ja vanhusten asuntoihin pyrkimiseen tekaistuin perustein.

Ikääntyneisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisy on ollut viime vuosina rikoksentorjuntaneuvoston toiminnassa yhtenä painopisteenä. Syksyllä 2011 valmistui neuvoston työryhmän selvitys, jossa ehdotettiin useita toimia yli 65-vuotiaiden turvallisuuden parantamiseksi ja ikääntyneisiin kohdistuvien rikosten ehkäisemiseksi. Yksi ehdotuksista oli työryhmän luonnostelemien turvaohjeiden julkaiseminen.

Opas on laadittu rikoksentorjuntaneuvoston työryhmässä, jossa edustettuina olivat oikeusministeriö, sisäasiainministeriön poliisiosasto/Poliisihallitus,Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valvira, Vanhustyön keskusliitto, Suomen Vanhusten turvakotiyhdistys ry, Svenska pensionärsförbundet rf ja Palmenia.

Oppaat on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi ja ne on tulostettavissa Rikoksentprjuntaneuvoston sivuilta kohdasta Julkaisut > Oppaat > Turvaohjeita senioreille. (www.rikoksentorjunta.fi/fi/index/julkaisut/neuvostonjulkaisut/oppaat/turvaohjeitasenioreille.html)Takaisin