Vanhustyön keskusliitto mukana Kelan gerontologisen kuntoutuksen kehittämisessä

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 10.10.2012

Kela ja Vanhustyön keskusliitto ovat tehneet yhteistyötä kuntoutushenkilöstön koulutuksen kehittämisessä ns. IKKU-hankkeessa. Vanhustyön keskusliiton asiantuntijat suunnittelivat ja toteuttivat gerontologisen kuntoutuksen hankkeeseen palvelutuottajakohtaisen koulutuksen ja mentorohjauksen keskusliitossa kehitetyn mallin mukaisesti.

Kela on kehittänyt gerontologista kuntoutusta vuodesta 2000 lähtien. Kuntoutuksen toimivuutta on selvitetty vuonna 2002 alkaneessa vaikuttavuustutkimuksessa, IKÄ-hankeessa, joka päättyi vuonna 2008. Saatujen alustavien tulosten pohjalta ikääntyneiden ihmisten asiakaslähtöinen, tavoitteellinen ja yhteistoiminnallinen kuntoutus vaatii edelleen aktiivista kehittämistä.

Kela on jatkanut gerontologisen kuntoutuksen kehittämistä uudessa Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa (IKKU -hanke) vuosien 2009–2012 aikana. Hankkeeseen valittiin tiettyjen valintakriteerien mukaan vähintään 74 vuotta täyttäneitä kuntoutujia, palveluntuottajia ja kuntia. Hankkeeseen liittyy myös kolme tutkimusosiota, joita toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja THL. Vanhustyön keskusliitto toteutti hankkeeseen palveluntuottajakohtaisen koulutuksen ja mentorohjauksen.

IKKU-hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:
• Asiakaslähtöinen kuntoutustyö
• Kuntoutukseen osallistuvan palveluntuottajan ja kunnan henkilöstön tukeminen ja aktivoiminen
• Kuntoutuksen eri toimijatahojen välisen yhteistyön tehostaminen
• Hankkeen toimijatahojen verkottumiseen ja yhteistyöhön perustuvan toimivan kuntoutusmallin kehittäminen
• Käyttökelpoisten arviointimenetelmien löytäminen ja kehittäminen

IKKU-hankkeen alkuvaiheeseen Vanhustyön keskusliiton asiantuntijat Anu Jansson ja Tarja Ylimaa suunnittelivat palveluntuottajakohtaisen koulutuskokonaisuuden. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena oli käynnistää palveluntuottajissa ja hankekunnissa innovatiivinen muutosprosessi, sekä soveltaa keskusliitossa kehitettyä koulutusmallia ja siinä käytettäviä menetelmiä. Koulutuksen keskeiset teemat olivat asiakaslähtöisyys, tavoitteellisuus ja yhteistoiminnallisuus.

Koulutus toteutettiin henkilöstölle alkuvuodesta 2009 hankkeeseen osallistuneissa kuntoutuslaitoksissa. Palautteiden pohjalta koulutusta pidettiin onnistuneena kokonaisuutena, samoin asetetut tavoitteet saavutettiin. Osallistujat kokivat saaneensa työhön uutta innostusta, uusia näkökulmia ja myös uusia yhteistyökumppaneita hankkeen eri organisaatioista. Osallistujien mukaan erityisesti yhdessä pohtiminen, keskustelu ja uusien näkökulmien avautuminen antoivat innostusta hanketyöhön, mutta myös haastoivat pohtimaan oman työn perusteita, eettisyyttä sekä toimintatapoja. Erityisen antoisana koulutuksessa pidettiin ryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen ja luottamuksen kehittymistä sekä osaamisen jakamisen kokemuksia.

Vanhustyön keskusliiton osuus hankkeessa jatkui työpareille järjestettävällä mentorohjauksella vuosien 2009–2011 aikana. Mentorohjauksen avulla työpareilla oli mahdollisuus tarkastella omaa työtään ja sitä, miten se edistää kuntoutujan omia kuntoutustavoitteita sekä yksilönä, että kuntoutusryhmässä. Mentorohjaus tuki työntekijää hänen omassa työskentelyssään: työntekijällä oli mahdollisuus tarkentaa asenteitaan ja työtapojaan mentorohjauksen myötä sekä saada uskallusta siirtää saatuja kokemuksia ja ideoita käytännön kuntoutustyöhön.

Menetelmän tarkoituksena oli haastaa työpareja suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntoutustyötä ymmärtäen, että kuntoutuja on kuntoutustapahtuman keskiössä ja että kuntoutuja on oman elämäntilanteensa tärkein asiantuntija. Mentorohjaajina hankkeessa toimivat Vanhustyön keskusliiton asiantuntijat Timo Hartikainen ja Tarja Ylimaa. Työpareilta saadun palautteen mukaan mentorohjauksessa parhaaksi koettiin yhteiset keskustelut työparin ja mentorohjaajan kanssa, mahdollisuus kehittää omaa itseään sekä oppia ryhmänohjaustaitoja, havainnointia ja tarkkailua.

Vanhustyön keskusliiton asiantuntijoiden suunnittelema ja toteuttama koulutuskokonaisuus sekä mentorohjaus perustuivat aiemmin Vanhustyön keskusliitossa toteutetun Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen hyviin tuloksiin sekä valtakunnalliseen psykososiaaliseen Ystäväpiiri-ryhmäkuntoutusmalliin.

Loppuraportti Palvelutuottajakohtainen koulutus ja mentorohjaus osana Kelan IKKU –hanketta on luettavissa seuraavan linkin kautta: Ikku-raportti

Koko IKKU-hankkeen loppuraportti julkaistaan vuonna 2013.

Lisätietoja:
Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
Tarja Ylimaa, puh. 050 402 2528
Pirkko Karjalainen, toiminnanjohtaja, 050 636 11
Leena Valkonen, viestintäpäällikkö, 050 421 0762Takaisin