VANHUSPALVELUT KUNTOON KUNNISSA -Vanhustyön keskusliitto ry:n valtuuston julkilausuma ja kuntavaaliteesit 20.4.2012

Katri Hämäläinen (Katri.Hamalainen a vanhustyonkeskusliitto.fi), 20.4.2012

Vanhustyön keskusliitto ja sen jäsenyhteisöt vetoavat kaikkiin tuleviin kuntapäättäjiin. Kuntien velvollisuus on huolehtia siitä, että vanhukset saavat tarvitsemansa palvelut. Epäkohtiin on puututtava ja ne on korjattava pikaisesti. Vanhusten itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa on kunnioitettava kaikissa tilanteissa. Vanhustyön keskusliitto pitää välttämättömänä, että:

Kunnan sosiaali- ja terveystoimeen varataan asumispalveluihin, kotihoitoon ja laitoshoitoon riittävät määrärahat. Kunta on vastuussa toimivasta palvelukokonaisuudesta. Kunnan omien sekä ostopalveluiden laatu turvataan ja palveluiden laatusuositusta noudatetaan säädettävässä ”vanhuspalvelulaissa” määriteltävällä tavalla.

- Jokaisessa kunnassa on ikäpoliittinen suunnitelma, joka laaditaan yhteistyössä ikäihmisiä edustavien tahojen ja muiden vanhustyössä toimivien kanssa. Ohjelman toteutumista seurataan säännöllisesti ja epäkohdat oikaistaan viipymättä.

- Jokaisessa kunnassa järjestetään ja toteutetaan tarkoituksenmukainen palveluneuvonta ja yksilöllinen palveluohjaus. Julkisten ja yksityisten palveluiden käyttö on koottava palveluita tarvitsevan asiakkaan kannalta toimivaksi kokonaisuudeksi säädettävässä ”vanhuspalvelulaissa” määriteltävällä tavalla.

- Kilpailutuksissa on otettava huomioon järjestöjen monipuolinen ja luotettava osaaminen vanhustyössä. Kunnan on varmistettava palveluiden hyvä laatu ja palveluita käyttävän asiakkaan oikeudet kaikissa tilanteissa ja erityisesti silloin, kun palveluntuottaja vaihtuu.

- Perusterveydenhuollossa turvataan vanhuksille sekä nopea akuuttihoidon että suunnitelmallisen pitkäaikaishoidon saaminen.

- Ennaltaehkäisevään toimintaan panostetaan määrätietoisesti ja se sisällytetään olennaiseksi osaksi kunnan ikäohjelmaa.

- Kuntoutukseen ja ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä kotona että palveluasumisessa ja laitoksissa kohdennetaan tarkoituksenmukaiset voimavarat.

- Henkilöstön gerontologinen ja geriatrinen osaaminen varmistetaan sekä rekrytoinnissa että jatkokoulutuksessa.

- Jokaisessa kunnassa on vanhusneuvosto, jonka tulee osallistua kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun.

Paikallinen hyvä yhteistyö järjestöjen kanssa on voimavara, jota kannattaa hyödyntää ja vahvistaa. Pitkä kokemus ja paikallistuntemus sekä vapaaehtoistoiminta ovat järjestöjen perusosaamista, joka hyödyttää monin tavoin sekä vanhuksia, kotikuntaa että koko yhteiskuntaa.

Vanhustyön keskusliiton valtuusto päätti kannanotosta kevätkokouksessaan 20.4.2012 Siuntiossa.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11, pirkko.karjalainen a vtkl.fi
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762, leena.valkonen a vtkl.fiTakaisin