iAreena 2012 Työtä ja elämää - työssä ja eläkkeellä!

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 9.2.2012

Vanhustyön keskusliiton ja eläkeyhtiö Ilmarisen yhteinen ajankohtaisseminaari iAreena kokosi noin 130 kuulijaa pohtimaan eläkkeelle siirtymiseen liittyviä ilmiöitä. Seminaarissa julkistettiin Aktiivinen ikääntyminen -tutkimus.

ELÄKKEELLE JÄÄ TYÖHALUISIA JA HYVÄKUNTOISIA IHMISIÄ

Eläkkeelle jää paitsi hyväkuntoisia, myös työhaluisia ihmisiä, ilmenee työeläkeyhtiö Ilmarisen tekemästä tutkimuksesta. Yli puolet vastikään vanhuuseläkkeelle jääneistä tutkituista olisi halukkaita jatkamaan työssä käymistä. Tuoreiden eläkeläisten mielestä paras keino työurien loppupään pidentämiseksi olisi työ-elämän muokkaaminen iäkkäille sopivammaksi. Huonoimmaksi keinoksi tutkitut nimesivät eläkeikärajan noston.

Ilmarinen kartoitti Aktiivinen ikääntyminen -tutkimuksessa, millaiset käsitykset äskettäin vanhuuseläkkeelle jääneillä on työskentelystä eläkkeellä, työelämässä jaksamisesta sekä työurien pidentämisestä. Tutkimustu-lokset julkistettiin iAreena 2012: Työtä ja elämää – työssä ja eläkkeellä! -seminaarissa Helsingissä.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että 53 prosenttia tuoreista eläkeläisistä olisi halukkaita jatkamaan ansiotyötä elä-keläisenä. Eniten työhalukkuutta löytyi 64-vuotiaiden ja sitä iäkkäämpien vastaajien joukosta. Neljännes (24 %) vastaajista olisi valmiita tekemään vapaaehtoistyötä palkatta. Lähes puolet (49 %) koki lisäksi, että sopivaa työtä olisi heille myös tarjolla.

Noin puolet, eli 49 prosenttia juuri vanhuuseläkkeelle jääneistä vastaajista, tunsi myös jaksavansa työelä-mässä vielä hyvin. Eniten, 58 prosenttia, työkykyisiä oli toimihenkilönä työskennelleiden joukossa. Sen si-jaan työntekijäasemassa olleista 43 prosenttia tunsi, että ei enää jaksaisi jatkaa työelämässä.

Vastaajien mukaan tärkeimmät syyt mahdolliseen työskentelyyn vanhuuseläkkeellä olivat kiinnostava työ-tehtävä sekä tulotason parantaminen. Mitä korkeampi ansiotaso henkilöllä oli ollut työelämässä ollessa, sitä enemmän kiinnostava työtehtävä houkutteli työskentelemään eläkkeen ohessa. Alle 3000 euron kuukausi-palkalla työskennelleillä tulotason parantaminen olisi suurin kimmoke työelämässä jatkamiselle myös eläk-keellä. Yli 3000 euroa kuukaudessa ansainneet puolestaan olisivat valmiita jatkamaan työelämässä pääasias-sa kiinnostavan työtehtävän vuoksi.

Tutkimuksessa mukana olleilta henkilöiltä tiedusteltiin myös tärkeimpiä syitä jäädä vanhuuseläkkeelle. Yli kolmannes (36 %) ilmoitti tärkeimmäksi syyksi sen, että tunsi tehneensä osuutensa työelämässä. Toiseksi merkittävimmäksi (20 %) syyksi vastaajat mainitsivat työjärjestelyt, olosuhteet työpaikalla tai työnantajan aloitteen eläköitymiselle.Työelämän muutokset paras keino pidentää työuria – eläkeiän nosto huonoin.

Tuoreilta eläkeläisiltä kysyttiin myös parasta keinoa pidentää työuria niiden loppupäästä. Suurimman osan (58 %) mielestä paras keino olisi työelämän muokkaaminen iäkkäille sopivammaksi. Avoimissa vastauksissa kävi ilmi, että vastaajat olisivat olleet valmiita jatkamaan omaa työuraansa vielä yhdellä vuodella, mikäli heillä olisi ollut mahdollisuus esimerkiksi siirtyä kevyempiin työtehtäviin, lyhennettyyn työaikaan tai jos iäkkäiden työntekijöiden arvostus työpaikalla olisi ollut parempi.

− Eläkejärjestelmämme joustava eläkeikä tarjoaa jo nyt mahdollisuuden työuran pidentämiseen. Myös työn-antajien olisi todella sitouduttava työuratalkoisiin, jotta seniorit voisivat jatkaa työssä mahdollisimman pit-kään. Eläkeyhtiöt voivat omalta osaltaan vaikuttaa tähän ikäjohtamisen asiantuntemuksellaan, kuten tar-joamalla tukea ikääntyneiden työkyvystä huolehtimiseen, sanoo Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander.

Ainoastaan 7 prosenttia vastaajista piti vanhuuseläkkeen ikärajan nostamista parhaana keinona työurien pidentämiseen.
Kyselyyn vastasi 604 henkilöä, jotka saivat Ilmarisesta vanhuuseläkepäätöksen lokakuussa 2011−tammikuussa 2012. Vastaajat olivat iältään 62−68-vuotiaita.

Lisätietoja:
Jaakko Kiander, johtaja, talous ja eläkepolitiikka, Ilmarinen puh. 010 284 2599
Jouni Vatanen, tutkimusassistentti,Ilmarinen puh. 010 284 3129

Seminaarin esitykset
Työministeri Lauri Ihalainen, Työ, hyvinvointi ja työurat

[Dokumentti iAreena Ihalainen (1466)]

Johtaja Jaakko Kiander, Ilmarinen, Aktiivinen ikääntyminen

[Dokumentti iAreena Kiander (1470)]

Vanhempi tutkija, FT Marja Saarenhemo, Vanhustyön keskusliitto, Miksi jatkaisin - työn merkitys eläkeiän lähestyessä

[Dokumentti iAreena Saarenheimo (1468)]

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Timo Sairanen, SOLEMO Oy

[Dokumentti iAreena Sairanen (1467)]

Etelä-KArjalan ammattiopisto, Opiskelijat ja koulutusyhteisöt vanhusten tukena

[Dokumentti iAreena_Etelä-Karjalan ammattiopisto (1469)]Takaisin