Vanhustyön keskusliiton eduskuntavaaliteesit 2011

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 25.11.2010

Vanhustyön keskusliiton valtuusto hyväksyi Helsingissä 25.11.2010 pitämässään syyskokouksessa keskusliiton vaaliteesit vuoden 2011 eduskuntavaaleihin. Keskusliitto painottaa, että vanhustyön laatu ja vanhusten hyvinvointi on turvattava.

VANHUSTYÖN KESKUSLIITON EDUSKUNTAVAALITEESIT 2011

Noin kolmea ja puolta sataa jäsenyhteisöä edustava Vanhustyön keskusliitto pitää tärkeänä vanhustyön korkean laadun ja vanhusten hyvinvoinnin turvaamista. Vanhustyön keskusliitto vaatii, että

1. Ikääntyneille on taattava oikeus saada tarvitessaan riittävästi ja oikea-aikaisesti apua, hoitoa ja kuntoutusta.
2. Ikääntyneille on taattava oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ja osallistumiseen yhteiskunnassa.
3. Ikääntyneiden toimeentulon perustana olevien eläkkeiden riittävä taso ja ostovoima on turvattava.

Keskusliitto on esittänyt, että ikääntyvien oikeudet ja palveluiden laatu tulee turvata säätämällä laki vanhusten asemasta ja oikeudesta saada palveluita. Lain valmistelutyötä tulee jatkaa.

Hoidon ja palveluiden järjestäminen
Hoito-, kuntoutus- ja palveluvastuut tulee sopia tavalla, jossa otetaan huomioon ikäihmisen oma tahto sekä omaisten ja läheisten näkemykset. Lisäksi on sovittava tuen, avun ja palveluiden tuottajien tehtävistä ja kustannuksista. Palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaisuus on taattava koko maassa ja palveluiden laadunvalvontaan on osoitettava riittävät resurssit.

Vastuu vanhusten tarvitsemien palveluiden järjestämisestä kuuluu kunnalle. Palveluiden tuottamisessa on mahdollistettava uusia innovatiivisia toimintamalleja. Näitä ovat esimerkiksi palvelusetelin käyttö sekä yhteiskunnallisen yrityksen toimintamalli.

Kuntien on huolehdittava siitä, että vanhusten tarvitsemien palvelujen kilpailuttaminen ei johda laadun heikkenemiseen, asiakkaiden aseman huononemiseen eikä heidän tarpeettomaan siirtelyynsä.

Keskusliitto pitää tärkeänä kolmannen sektorin toiminnan turvaamista. Järjestöjen palvelutuotanto ja kansalaisten vapaaehtoistoiminta mahdollistaa paikallisten tarpeiden monipuolisen toteuttamisen.

Ikäihmisten osallisuus päätöksenteossa
Ikäihmisten riittävän vahva edustuksellisuus seudullisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa tulee turvata vahvistamalla vanhusneuvostojen ja muiden eläkeläisiä edustavien yhteistyöelinten asemaa. Tarvittaessa tulee säätää laki vanhusneuvostoista, jossa määritellään niiden asema kunnallisessa tai seudullisessa päätöksenteossa.

Kansalaisjärjestötoiminnan merkitys tunnustettava
Kansalaisjärjestötoiminnan rooli on tunnustettava tarvittaessa lainsäädäntöä uudistamalla. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan merkittävän rahoittajan Raha-automaattiyhdistyksen toiminnan tuotot tulee suunnata täysimääräisesti järjestöjen tueksi.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762Takaisin