Ystäväpiiri-koulutus muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 8.5.2009

Vanhustyön keskusliitto ja Muistiliitto järjestävät yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton mallin mukaisen Ystäväpiiri-koulutuksen muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville ja ryhmänohjaamisesta kiinnostuneille. Koulutus järjestetään Helsingissä keväällä 2010.

Ystäväpiiri-koulutuksen tavoitteena on opettaa suunnittelemaan, toteuttamaan ja ohjaamaan asiakaslähtöisiä, tavoitteellisia ja suljettuja muistisairaille ikäihmisille suunnattuja ryhmiä, joissa käytetään sisältöinä taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja erityisen tärkeänä keskustelua. Ryhmien tavoitteena on ryhmäläisten ystävystyminen, voimaantuminen, elämänhallinnan ja psyykkisen hyvinvoinnin lisääminen sekä yksinäisyyden lievittyminen.

Koulutuksessa käydään läpi tietoa muistisairauksista, yksinäisyydestä, muistisairaan ihmisen kohtaamisesta ja vuorovaikutustaidoista sekä ryhmädynamiikasta. Koulutuksessa paneudutaan ryhmäläisten välisen sosiaalisen kanssakäymisen sekä ryhmään sitoutumisen tukemiseen. Tärkeänä osana on koulutettavien ohjaustaitojen tukeminen erityisesti muistihäiriöisten ikäihmisten ryhmissä. Malli perustuu ryhmäläisten voimaantumiseen, heidän sosiaalisen aktivoitumisen kautta tapahtuvaan elämänhallinnan lisääntymiseen ja heidän oman toimijuutensa edistämiseen elämässä. Tämä edellyttää ohjaajilta ikäihmisten arvostamista, heidän todellista kuulemistaan ja tavoitteiden huomioimista ryhmätoiminnassa.

Koulutus on suunnattu pääasiassa vanhustyön ammattilaisille, mutta myös niille vapaaehtoistyöntekijöille, jotka työskentelevät muistisairaiden ikäihmisten kanssa. Koulutukseen kuuluu viisi koulutuspäivää, kaksi mentorohjauskertaa sekä oppimispäiväkirjan kirjoittaminen jokaisesta ryhmäkerrasta. Ryhmän ohjaaminen aloitetaan omassa työyksikössä 3. koulutuspäivän jälkeen parityöskentelynä. Ohjaajapari kokoaa Ystäväpiiri-ryhmän oman toimialueensa asiakkaista. Ystäväpiiri-ryhmään osallistuvien ryhmäläisten kriteerinä on yksinäisyyden kokemus ja alkuvaiheessa oleva etenevä muistisairaus (MMSE 20–30) tai lievä muistihäiriö.

Koulutuspäivät ovat: 12. – 13.1., 9.2., 23.3., ja 20.4.2010. Koulutuksen viimeinen hakupäivä on 23.10.2009 ja koulutusryhmän koko on 10-14 henkilöä. Koulutukseen hakeudutaan pareittain. Jokainen koulutukseen hakeutuva ohjaajapari ja heidän lähiesimiehensä haastatellaan. Haastattelut tapahtuvat marraskuussa 2009, jonka jälkeen osallistujat valitaan koulutukseen. Koulutuksen kustannukset ovat 75 € / henkilö.

Tiedustelut: Vanhustyön keskusliitto, Heidi Rytky, puh. 050-3731057, heidi.rytky(at)vtkl.fi
Hakemus täytetään internetsivuilla www.ystavapiiri.net. Mainitse hakemuksessa, että hakeudut juuri muistisairaiden kanssa työskentelevien koulutusryhmään.

Tulostettava tiedosto:

[Dokumentti Ystäväpiirikoulutus (660)]Takaisin