Vanhustyön keskusliitto ry:n 60v. juhlaseminaari 22.4.2009

Katri Hämäläinen (Katri.Hamalainen a vanhustyonkeskusliitto.fi), 22.4.2009

Vanhustyön keskusliitto vietti 60-vuotissyntymäpäivää keskiviikkona 22.4.2009 pitämällä juhlaseminaarin Finlandia-talossa. Seminaarin ja koko juhlavuoden teemana on Järjestöt vaikuttavat vanhustyössä. Seminaarissa käsiteltiin suomalaisen vanhustyön tämän päivän tilannetta. Lisäksi kuusi keskusliiton jäsenjärjestöä esitteli toimintaansa.

Keskusliitto esittää kannanottonaan seuraavaa:

Säädettävä laki vanhusten asemasta ja oikeudesta saada palveluja

Vanhustyön keskusliitto on noin 350 ikääntyneiden ja vanhusten parissa toimivan järjestön yhteenliittymä. Liitto täyttää 60 vuotta 22.4.2009.

Vanhustyön keskusliiton ikääntymispoliittisten näkemysten perusteina ovat ikäihmisten oikeus arvokkaaseen vanhuuteen sekä oikeus saada tarvitessaan apua ja hoitoa. Kaikessa ikääntymiseen ja ikäihmisiin liittyvässä toiminnassa on kunnioitettava ihmisarvoa ja turvattava tasapuolinen kohtelu iästä, yhteiskunnallisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta.

Keskusliitto pitää välttämättömänä vanhusten oikeuksien vahvistamista. Tämä voidaan parhaiten toteuttaa säätämällä ”Laki vanhusten asemasta ja oikeudesta saada palveluita”. Laki selkeyttäisi nykyistä tilannetta, jossa vanhusten palveluita ja toimeentuloturvaa koskee suuri määrä erilaisia säädöksiä.

Lain tarkoituksena on voimistaa vanhusten tasa-arvoista osallisuutta yhteiskunnassa, edistää ja tukea heidän toimintakykyään sekä turvata tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden saaminen. Lain lähtökohtina ovat yhdenvertaisuus, ihmisen omien voimavarojen käytön edistäminen, asiakkaan tarpeista johtuva palvelukokonaisuus sekä toimiva ja terveellinen asuinympäristö. Iäkkäitä ihmisiä tulee aina kohdella yksilöinä.

Laissa tulee määritellä vanhusten hoiva- ja hoitovastuu. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella tulee tehdä päätös palveluiden antamisesta sekä niiden toteuttajista. Vanhusten omaa valinnan vapautta palveluita käytettäessä on vahvistettava.

Järjestöt vaikuttavat vanhustyössä

Vanhustyön keskusliitto julkaisi seminaarin yhteydessä ikääntymispoliittisen ohjelmansa. Keskusliiton puheenjohtaja, professori Reijo Tilvis esitteli keskusliiton ikääntymispoliittisen ohjelman periaatteet, joita on seitsemän:

• Iäkkään oikeus tulla kuulluksi ja osallistua päätöksen tekoon
• Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun
• Ikääntyneiden ottaminen huomioon kaikessa päätöksen teossa
• Toimintakyvyn säilyttämisen turvaaminen
• Välittömän hoidon ja avun varmistaminen
• Väestön ikääntymisestä aiheutuvien tarpeiden huomioon ottaminen yhteiskuntasuunnittelussa
• Kotihoidon saatavuuden turvaaminen

Hoidon tarve kasvaa

Valtiotieteen tohtori Markku Lehto muistutti juhlapuheessaan hoidon tarpeen kasvusta.

- Hoidon tarve kasvaa tulevina vuosina ja erityisen jyrkästi se lähtee nousuun runsaan kymmenen vuoden päästä, kun suuret ikäluokat alkavat tulla hoidon ja hoivan kysyjiksi. Miten siihen vastataan? Mikä on järjestöjen rooli silloin. Järjestön etuna on se, ettei sen tarvitse tavoitella voittoa kuten liikeyrityksen eikä kantaa samanlaista vastuuta kuin julkisen vallan. Se voi toimia pyyteettömästi uusien ajatusten virittäjänä ja vanhusten puolestapuhujana. Näiden muutosten keskellä tarvitaan juuri sellaisia järjestöjä. Asiansa osaavia ja tulevaisuuteen katsovia järjestöjä, niille on aina kysyntää.

Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtaja Sinikka Mönkäre näkee vanhustyön keskeisenä Raha-automaattiyhdistyksen tuen kohteena tulevaisuudessakin:

- Vanhustenhuolto on keskeinen avustuksemme alue. Tänä vuonna avustuksiamme saavat 250 vanhus-, eläkeläis- ja veteraanijärjestöä 366 eri avustuskohteeseen yhteensä noin 37 miljoonaa euroa.

Vanhustenhuollon järjestöjen avustaminen kohdentuu pääosin kansalaisjärjestötoimintaan, erityisryhmien asumisen tukemiseen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä kuntouttavaan toimintaan. Viime aikoina olemme aktiivisesti pyrkineet eri tavoin saattamaan vanhustenhuollon ja eläkeläisten järjestöjä tiiviimpään yhteistyöhön keskenään, totesi Sinikka Mönkäre.

Valtiovallan tervehdysksen tilaisuuteen toi peruspalveluministeri Paula Risikko, joka painotti puheessaan, että vanhustenhuollosta ei saa tinkiä, oli lama tai ei. Hän vaatii, että kuntien on taattava vanhusten palvelut myös meneillään olevan taantuman aikana.

Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11
Hallituksen puheenjohtaja Reijo Tilvis, 0400 6985 75
Valtuuston puheenjohtaja Jaakko Tuomi, 040 5301 934
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 4210 762
etunimi.sukunimi(at)vtkl.fi
www.vtkl.fi

Juhlaseminaarin aineistoa
Seminaarin avauspuhe, professori Reijo Tilvis

[Dokumentti Juhlaseminaari_Tilvis (632)]

Peruspalveluministeri Paula Risikon tervehdys

[Dokumentti Juhlaseminaari Risikko (630)]

Toimitusjohtaja Sinikka Mönkäreen tervehdys

[Dokumentti Juhlaseminaari_Mönkäre (631)]

Juhlapuhe, valtiotieteen tohtori Markku Lehto

[Dokumentti Juhlaseminaari_Lehto (633)]

Historiaa, sosiaalineuvos Jaakko Tuomi

[Dokumentti Historia_Tuomi (634)]Takaisin