Med uppgift att främja äldre människors välbefinnande

Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry grundades år 1949. Förbundet är en riksomfattande centralorganisation för ca 340 samfund som verkar till förmån för de äldre. Medlemskåren består av både serviceproducerande samfund och samfund med mångsidig organisations- och frivilligverksamhet på sitt program.

Centralförbundets verksamhetsidé är att främja de nuvarande och blivande äldre människornas välbefinnande och sociala trygghet. Den andra centrala uppgiften är att stöda medlemssamfundens verksamhet.

Centralförbundet för de gamlas väl får ett betydelsefullt stöd av Penningautomatföreningen för sin verksamhet.